Kontaktna številka Kontaktni email

Prostorski izvedbeni akti v pripravi

Aktualne izvedbene akte lahko najdete tudi tukaj.

Spremembe in dopolnitve OPN

Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

Lokacijske preveritve