Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Proračun

Proračun

Občinski proračun kot najpomembnejši občinski akt predstavlja letni načrt prihodkov in odhodkov proračuna občine. Proračun občine predlaga župana, sprejme ga občinski svet. Proračun se sprejema za obdobje enega leta, možen pa je tudi sprejem dvoletnega proračuna.

Odlok o občinskem proračune je sestavljen iz:

  • besedilnega dela odloka, ki podrobneje določa višino splošnega in strukturo posebnega dela proračuna, postopke izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter naloge Nadzornega odbora,
  • splošnega del proračuna (zajema bilanco prihodkov in odhodkov v celoti, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja),
  • posebnega del proračuna (zajema odhodke in druge izdatki delovanja po posameznih proračunskih uporabnikih, klasificirano po glavnih programih in podprogramih),
  • načrta razvojnih programov (odhodki, namenjeni izvedbi investicij, projektom in ukrepom v obdobju štirih let).

Proračun je v obdobju letnega izvrševanja predmet sprememb, predvsem so spremembe potrebne takrat, ko to zahtevajo podražitve ali dopolnitve investicij, opustitev ali zakasnitev že načrtovanih investicij, nepredvidene situacije kot sta bili žled in epidemija korona virusa, pridobitev zunanjih virov financiranja in podobno. Uskladitev proračunskih odhodkov in prihodkov tekočega leta se zagotovi s sprejemom rebalansa oz. spremembe proračuna.

Zaključni račun proračuna je akt, v katerem so prikazani predvideni in dejansko realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun sprejema občinski svet.

MANDAT 2018 – 2022

Dokumenti