Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Nadomestne volitve sveta KS Verd

Občinska volilna komisija Občine Vrhnika je na podlagi 110. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da se nadomestne volitve v sveta krajevnih skupnosti opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta, na redni seji dne, 4. 10. 2023 sprejela sklep o razpisu nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Verd. Na nadomestnih volitvah se v svet Krajevne skupnosti Verd voli 5 članov.

Nadomestne volitve se izvedejo v nedeljo, 17. 12. 2023.

Za dan razpisa volitev, s katerimi pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9.10. 2023.

Kandidature se lahko vložijo do četrtka, 16. 11. 2023, do 19.00 ure.

 

JAVNA OBJAVA SEZNAMA POTRJENIH KANDIDATUR NA NADOMESTNIH VOLITVAH ČLANOV SVETA KS VERD, 17. 12. 2023

Občinska volilna komisija Vrhnika objavlja seznam potrjenih kandidatur na nadomestnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Verd, ki bodo v nedeljo 17. 12. 2023.

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 17. 12. 2023, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v  ČETRTEK, 14. 12. 2023  med 7.00 in 19.00  uro v Gasilskem domu Verd, Verd 100, Vrhnika.

 

GLASOVANJE PO POŠTI (obrazec spodaj)

Volivci, ki si so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvu in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji, najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 6. 12. 2023. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji, najkasneje 5 (pet) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno ponedeljka, 11. 12. 2023 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

 

GLASOVANJE NA DOMU (obrazec spodaj)

Na podlagi 83. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (glasovanje na domu) lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v  katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo (sklep DVK,  št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022). Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

Na domu lahko glasujejo pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je vključno do  srede, 13. 12. 2023 in da obvestilu (vlogi) Občinski volilni komisiji o tem priložijo ustrezno dokazilo.

JAVNA OBJAVA SEZNAMA POTRJNIH KANDIDATUR

Dokumenti

GLASOVANJE PO POŠTI

Dokumenti

GLASOVANJE NA DOMU

Dokumenti

Splošno

Dokumenti

Obrazci za kandidiranje

Dokumenti

Volilni odbor

Dokumenti