Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Mired

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Naloge, pristojnosti in delovne postopke občinskega inšpektorata in medobčinskega redarstva določajo državni in občinski akti.

Skupna občinska uprava MIRED opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Predpisi občin ustanoviteljic inšpekcijski in redarski nadzor natančneje usmerjajo predvsem na področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja komunalnih odpadkov, graditve v varovalnih pasovih občinskih cest, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest, urejanja, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest, upravljanja in urejanja javnih parkirišč, parkiranja in mirujočega prometa v naseljih, turističnih taks, označevanja cest, ulic, naselij in zgradb, aktivnosti v zadevah kršenja republiških predpisov in drugih področij, ki jih določajo ter urejajo občinski predpisi.

Skupna občinska uprava MIRED izvaja aktivnosti tudi v zadevah kršenja državnih predpisov ter opravlja inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem določb državne zakonodaje, kjer so pristojnosti prenesene na lokalno raven in sicer predvsem po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Gradbenega zakona ter po določbah drugih državnih predpisov, ki nalagajo pristojnost nadzora občinski inšpekciji ali medobčinski redarski službi.

Skupna občinska uprava MIRED

SEDEŽ
Cankarjev trg 4
p.p. 21
1360 Vrhnika

Začasno poslovanje v prostorih nad trgovino Depo
Cankarjev trg 6a
1360 Vrhnika

Telefon:
01 320 55 59

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
031 322 806


Elektronska pošta:
sprejemna@sou-mired.si

Spletna stran

Uradne ure:
ponedeljek – petek
8.00 – 11.00