Kontaktna številka Kontaktni email

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kaj je potrdilo o namenski rabi?

Potrdilo o namenski rabi nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, določena s prostorskimi akti. Na potrdilu so navedena tudi območja varovanj in omejitev (natura2000, varovalni pas GJI …). Običajno se izda za potrebe izvajanja pravnih poslov in prometa z nepremičninami, kot npr. nakup, prodaja, cenitev, …

 

Kaj je lokacijska informacija?

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence. Predstavlja izpis iz prostorskih aktov občine, ki veljajo na predmetni parceli, za katero se lokacijska informacija izdaja. Predstavlja pomemben vir informacij tako za lastnika zemljišča, potencialnega kupca, arhitekta, investitorja …

Lokacijska informacija zajema podatke o:

  • Prostorskih aktih, ki veljajo na območju predmetne parcele;
  • Namenski rabi prostora;
  • Območji varovanj in omejitev;
  • Vrstah dopustnih dejavnosti, gradenj in drugih del;
  • Prostorskih ukrepih;
  • Spremembah in dopolnitvah oz. priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja predmetna parcela.

Lokacijsko informacijo pogosto naročijo potencialni investitorji in kupci pred nakupom oz. pred pričetkom gradnje na parceli.

 

Potrebujem lokacijsko informacijo / potrdilo o namenski rabi. Kako postopati?

Vlogo za potrdilo o namenski rabi / lokacijsko informacijo izpolnite, potem pa imate dve možnosti. Vlogo lahko skupaj s potrdilom o plačani taksi pošljete na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si ali pa jo oddate v sprejemni pisarni, kjer lahko tudi poravnate upravno takso. Navodilo za plačilo in znesek upravne takse sta navedena tudi na sami vlogi.

Vloga – lokacijska informacija

Vloga- potrdilo o namenski rabi

 

Želim podati predlog spremembe namenske rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Kako postopati?

Vlogo, ki je pripeta v zavihku natančno izpolnite. Najprej vpišite svoje osebne podatke, sledi navedba parcel, na katerih želite spremembo. Nadalje opišite trenutno stanje zemljišč (opis lahko podkrepite tudi s slikovnim materialom), spremembo, ki jo želite, ter natančno opišite razlog oz. predviden poseg, zaradi katerega želite spremembo zemljišča. V kolikor predlagate spremembo namenske rabe samo na delu parcele, je nujna priloga pobudi tudi grafični prikaz, kateri del želite spremeniti.

Na vlogi so tudi navodila, kako in na kateri sklic poravnate upravno takso. Vlogo lahko oddate po elektronski pošti na prostor.obcina@vrhnika.si skupaj s potrdilom o plačani taksi, ali pa jo prinesete osebno v sprejemno pisarno, kjer lahko poravnate tudi takso.

Z eno pobudo lahko predlagate spremembo na enem, zaključenem območju parcel. V kolikor želite podati pobudo na več različnih lokacijah, kjer se parcele ne stikajo skupaj, je potrebno vsako pobudo vložiti ločeno in posebej plačati tudi upravno takso.

Pobuda za spremembe in dopolnitve OPN za spremembo namenske rabe prostora

 

Vse večkrat zaznavam nenormalen smrad. Kaj lahko storim, komu lahko smrad prijavim?

Na spletnem naslovu: https://gis.iobcina.si/obrazec/obcinski-nos-vrhnika/ si namestite aplikacijo Občinski Nos, ki jo je Občina Vrhnika občanom ponudila prav z namenom, da bi se omogočilo sistematično beleženje zaznavanja smradu.

 

Želim postaviti oporni zid za hišo, kaj potrebujem? Kako postopati?

Najprej si naročite lokacijsko informacijo za parcelo, na kateri želite izvesti poseg. V lokacijski informaciji imate navedeno, ali je izgradnja opornega zidu dovoljena in kakšne so dovoljene dimenzije, da je oporni zid v skladu z OPN-jem. Prav tako boste dobili v lokacijski informaciji navedeno, ali predmetna parcela sega v katerega od varovalnih območji in če eventualno potrebujete kakšno soglasje (Zavod RS za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine …).

Sledi priprava projektne dokumentacije za enostavni objekt (DNZO), ki jo lahko pripravite tudi sami. Pozorni bodite, da projektna dokumentacija zajema vso zahtevano vsebino:

  • Zahteva za izdajo mnenja
  • Grafični prikaz značilnih prerezov oz. pogledov, označeni skrajni gabariti
  • Prikaz predvidenega objekta na zemljiški parceli in označeni odmiki od sosednjih parcel
  • Morebitni drugi dokumenti, s katerimi izpolnjujete zahteve v OPN-ju.

Priloge lahko vložite na predvidenih obrazcih ali pa jih oblikujete po svoje. Važno je, da lahko iz dokumentacije razberemo, ali je predviden objekt / poseg skladen z OPN-jem.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

 

Na obstoječem objektu želim dozidati prizidek in rekonstruirati streho. Kako začeti postopek, kaj potrebujem?

Vsekakor se boste morali obrniti na izbranega projektanta / arhitekta. Iz strani občine pa je smiselno, da v prvi fazi postopka pridobite lokacijsko informacijo (kako, je opisano zgoraj). Ko Vam bo projektant pripravil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), boste morali pridobiti mnenje občine o skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi. Običajno v Vašem imenu vlogo vložijo projektanti, lahko pa to storite tudi sami.

Ko pridobite mnenje občine o skladnosti predvidenega posega s prostorskimi akti in drugimi predpisi, lahko na Upravni enoti zaprosite za izdajo gradbenega dovoljenja. Pri tem morate seveda priložiti tudi pozitivna mnenja na DGD drugih mnenje dajalcev, v kolikor se nahajate v katerem od varovalnih območji. Informacijo o teh boste prav tako prejeli v lokacijski informaciji.

 

Kakšen je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, kam vložim vlogo?

Pred začetkom si izberite projektanta, ki Vam bo pripravil vso potrebno dokumentacijo. Najprej vložite vlogo za izdajo lokacijske informacije, na podlagi katere in na podlagi Vaših želja projektant izdela dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora biti skladna z OPN. Sledi pridobitev mnenj in soglasji (mnenje občine o skladnosti s prostorskimi akti, soglasja sosedov, v kolikor ste od meje oddaljeni manj kot 4 m …). Šele na to lahko vložite vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa jo vložite na pristojno upravno enoto, ki gradbeno dovoljenje tudi izda.

Dokumenti