Kontaktna številka Kontaktni email

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kaj je lokacijska informacija?

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence. Predstavlja izpis iz prostorskih aktov občine, ki veljajo na predmetni parceli, za katero se lokacijska informacija izdaja. Predstavlja pomemben vir informacij tako za lastnika zemljišča, potencialnega kupca, arhitekta, investitorja …

Lokacijska informacija od 1.6.2022 šteje kot potrdilo o namenski rabi zemljišča.

Z novo zakonodajo sta določeni dve obliki lokacijske informacije:

–             Lokacijska informacija z osnovnimi podatki in

–             Lokacijska informacija z razširjenimi podatki.

 

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki vsebuje:

– podatek o namenski rabi prostora,

– podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi,

– podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, ustanovljene v skladu s 199. členom ZUreP-3.

V kolikor vlagatelj v vlogi posebej zahteva, se lokacijski informaciji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki služi kot potrdilo o namenski rabi zemljišča in je namenjena prometu z nepremičninami.

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki poleg podatkov iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki vsebuje še  prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo, v kolikor to vlagatelj v vlogi posebej zahteva.

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki se izdaja za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, ki jih določa Zakon o urejanju prostora.

 

Potrebujem lokacijsko informacijo. Kako postopati?

Zahtevo za izdajo lokacijske informacije izpolnite, potem pa imate dve možnosti. Zahtevo lahko skupaj s potrdilom o plačani taksi pošljete na elektronski naslov obcina.vrhnika@vrhnika.si ali pa jo oddate v sprejemni pisarni, kjer lahko tudi poravnate upravno takso. Navodilo za plačilo in znesek upravne takse sta navedena tudi na sami zahtevi.

Zahteva za izdajo lokacijske informacije – Vloga

 

Želim postaviti oporni zid za hišo, kaj potrebujem? Kako postopati?

Najprej si naročite lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki za parcelo, na kateri želite izvesti poseg. V razširjeni lokacijski informaciji imate navedeno, ali je izgradnja opornega zidu dovoljena in kakšne so dovoljene dimenzije, da je oporni zid v skladu z OPN-jem. Prav tako boste dobili navedeno, ali predmetna parcela sega v katerega od varovalnih območji in če eventualno potrebujete kakšno soglasje (Zavod RS za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine …).

Sledi priprava projektne dokumentacije za enostavni objekt (DNZO), ki jo lahko pripravite tudi sami. Pozorni bodite, da projektna dokumentacija zajema vso zahtevano vsebino:

  • Zahteva za izdajo mnenja
  • Grafični prikaz značilnih prerezov oz. pogledov, označeni skrajni gabariti
  • Prikaz predvidenega objekta na zemljiški parceli in označeni odmiki od sosednjih parcel
  • Morebitni drugi dokumenti, s katerimi izpolnjujete zahteve v OPN-ju.

Priloge lahko vložite na predvidenih obrazcih ali pa jih oblikujete po svoje. Važno je, da lahko iz dokumentacije razberemo, ali je predviden objekt / poseg skladen z OPN-jem.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

 

Na obstoječem objektu želim dozidati prizidek in rekonstruirati streho. Kako začeti postopek, kaj potrebujem?

Vsekakor se boste morali obrniti na izbranega projektanta / arhitekta. Iz strani občine pa je smiselno, da v prvi fazi postopka pridobite lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki (kako, je opisano zgoraj). Ko Vam bo projektant pripravil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), boste morali pridobiti mnenje občine o skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi. Običajno v Vašem imenu vlogo vložijo projektanti, lahko pa to storite tudi sami.

Ko pridobite mnenje občine o skladnosti predvidenega posega s prostorskimi akti in drugimi predpisi, lahko na Upravni enoti zaprosite za izdajo gradbenega dovoljenja. Pri tem morate seveda priložiti tudi pozitivna mnenja na DGD drugih mnenje dajalcev, v kolikor se nahajate v katerem od varovalnih območji. Informacijo o teh boste prav tako prejeli v lokacijski informaciji.

 

Kakšen je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, kam vložim vlogo?

Pred začetkom si izberite projektanta, ki Vam bo pripravil vso potrebno dokumentacijo. Najprej vložite zahtevo za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki, na podlagi katere in na podlagi Vaših želja projektant izdela dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora biti skladna z OPN. Sledi pridobitev mnenj in soglasji (mnenje občine o skladnosti s prostorskimi akti, soglasja sosedov, v kolikor ste od meje oddaljeni manj kot 4 m …). Šele na to lahko vložite vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa jo vložite na pristojno upravno enoto, ki gradbeno dovoljenje tudi izda.

Dokumenti