Kontaktna številka Kontaktni email

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V  skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Zapisniki Nadzornega odbora

Dokumenti

Dokumenti

Mandat 2018 - 2022

Ime in priimek Dr. Marjan Rihar Predsednik nadzornega odbora
Ime in priimek Mag. Marjana Žnidaršič Pooblaščenka za nadomeščanje predsednika nadzornega odbora
Ime in priimek Barbara Japelj Članica nadzornega odbora
Ime in priimek Peter Luin Član nadzornega odbora
Ime in priimek Mag. Ana Remškar Članica nadzornega odbora