Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Občinska uprava

Občinska uprava skladno z zakonom, statutom, poslovnikom občinskega sveta in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Pri izvajanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oz. družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter za dajanjem informacij medijem, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki medijev, objavljanjem informacij javnega značaja v svetovnih spletih (v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja) oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • učinkovito izvajanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • učinkovito sodelovaje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.

Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih oddelkih:

 • Oddelek za splošne zadeve
 • Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 • Oddelek za finance
 • Oddelek za okolje in komunalo
 • Oddelek za prostor

Naloge občinskega inšpekcijskega nadzora in redarske službe opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.