AKTUALNO

Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta


21.11.2019 08:00Številka: 3500-1/2019 (5-08)
Datum:   17. 5. 2019

 

ZBIRANJE POBUD ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da z dnem 1. 6. 2019 in do nadalnjega zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:
-       spremembo namenske rabe prostora,
-       spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in
-       druge spremembe OPN.

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) občina pri pripravi izhodišč za pripravo SD OPN zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb.

Na podlagi 109. člena ZUreP-2 in Odloka o taksi za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 471/19) se ob podaji pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora plača taksa v višini 50,00 eur.

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Pobude se poda na obrazcih:
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.


Obrazci so dostopni:
  • na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,
  • v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi izhodišč sprememb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

 

 

ŽUPAN

 

Daniel Cukjati, l.r.


Priloge

KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
2.9.20Javna razgrnitev in javna objava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zadrževalnik na Beli
 
2.9.20Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste pod Hruševco
 
avgust
19.8.20Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
 
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00