Projekti


Vaška vaga Bevke


Nosilec projekta: Krajevna skupnost Bevke


Partnerji v projektu
: Občina Vrhnika, Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Športno društvo Bevke


Vrednost celotnega projekta
: 154.821,55 EUR


Višina sofinanciranja: 73.894,17 EUR


Trajanje projekta: 4.6.2018 - 31.12.2020»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povzetek projekta:
Ureditev degradiranega območja vaške vage v Bevkah, ki je kulturni spomenik in obnova objekta kulturne dediščine. Obnova zajema obnovo vaške vage, postavitev nadstreška za avtobusno postajo in različne dogodke (npr.: festival vaške vage), ureditev dostopa do vaške vage in vključuje organizacijo Festivala vaške vage, izobraževanja za turistične vodnike in ponudbo tematskih vodenj z vključenim ogledom obnovljene vaške vage in Bevške tematske poti, ki je bila urejena s sredstvi Leader programa v preteklem obdobju v programe vodenj. Projekt vključuje tudi izvedbo novih programov obujanja ljudskega izročila in zgodovine vaškega življenja, s poudarkom na stavbni in podeželski dediščini. Izvedli bodo tudi nove programe - kakovostne in zanimive programske vsebine vezane na zgodovino širšega območja Barja ter oživeli programe vodenj po Učni poti Bevke in ponudbo tematskih vodenj za posamezne ciljne skupine

Cilji:
-spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest
-izboljšanje kakovosti bivanja
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci


Aktivnosti:
-ureditev območja in obnova vaške vage
-zasnova, načrtovanje in izvedba programov, ki bo prispevala k oživitvi turizma v Bevkah


Rezultati:
-vsaj tri delujoči modeli sodelovanja in povezovanja
-obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino
- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti
Naslov operacije:
Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti

Nosilec projekta: Občina Vrhnika

Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, ZRC-SAZU, Zavod RS za varstvo narave, OŠ Ivan Cankar

Finančna podpora: 
Vrednost celotnega projekta znaša 57.931,08 EUR, od tega je 40.681,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kratek opis operacije

Z informativnimi tablami označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč– vsebina v slovenskem in angleškem jeziku) in s tem seznaniti lokalno prebivalstvo in ostale obiskovalce Vrhnike o pomembni arheološki in zgodovinski dediščini Vrhnike. Oblikovan bo tudi nov turistični produkt.

Namen operacije:

Z operacijo želimo prebivalce spodbuditi k spoznavanju dediščine, odkrivanju zanimivosti posameznega zgodovinskega obdobja in jim prikazati poselitev območja v najbolj reprezentativnih fazah. Lokalne prebivalce in ostale obiskovalce bomo osveščali o pomenu okolja in prostora v katerem se nahajajo. S poznavanjem in razumevanjem nastanka, vzrokov nastanka in razvoja domačega kraja bomo prispevali k cenjenju lokalne kulturne dediščine. Obiskovalce želimo tudi spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Posamezne arheološke točke bodo lahko spoznavali samostojno (s pomočjo brošure ) ali v okviru vodenega ogleda, in sicer peš ali s kolesom. Imeli bodo tudi možnost izposoje električnega kolesa (v TIC Vrhnika).

Cilji:
-izvesti vsaj en nov produkt/storitev
-vključiti vsaj 7 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije
-izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
-izvesti vsaj 1 produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
-vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 513 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija
-vsaj ena zaključena operacija

Projekti

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00