AKTUALNO

Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg)


26.8.2019 13:00

 Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg): 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine VrhnikaS K L E P

o spremembi in dopolnitvi

Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike

 

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

 

 

 

1. člen

(razlog sprememb in dopolnitev sklepa)

 

Sklep se spreminja zaradi napačno navedene parc. št. 2828/10 in zaradi dodatnega predmeta sprememb in dopolnitev odloka.

 

2. člen

(sprememba sklepa)

 

Drugi odstavek 1. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Območje sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) zajema manjši del zemljišča s parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika, v lasti Občine Vrhnika, na katerem stoji obstoječa plinska postaja MRP Jelovškova. Območje SD OPPN obsega cca 270 m2.«.

 

3. člen

(dopolnitev sklepa)

 

V 1. člen Sklepa se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »Predmet sprememb in dopolnitev OPPN zajema tudi Park pri Mlečni, kjer se predlaga postavitev senčnice nad gostinskim vrtom.«.

 

4. člen

 

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

 

 

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati l. r.
Številka: 3505-2/2019(5-08)
Vrhnika, dne 12. 8. 2019


KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
11.9.19Odločba Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Kemisom
 
11.9.19Vabimo vas k sodelovanju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov
 
5.9.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
avgust
26.8.19Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika
 
23.8.19Razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunalnega podjetja Vrhnika
 
9.8.19Kemis objekte po požaru gradil brez ustreznih gradbenih dovoljenj
 
5.8.19Prometna zapora na relaciji Podlipa - Smrečje
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00