AKTUALNO

Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika


4.1.2019 10:00


PRAVNA PODLAGA:  Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)

                                      

 

I. OBRAZLOŽITEV:

 

Glede na pristojnosti Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je potrebno speljati postopek imenovanja novih članov Nadzornega sveta Občine Vrhnika.

 

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

-       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

-       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

-       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člane Nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

Glede na navedeno, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme naslednji

 

S K L E P :

1.    Na spletni strani Občine Vrhnika se pozove zainteresirane občane Občine Vrhnika, da do 16.01.2019 do 10.00 ure predložijo kandidaturo za člane Nadzornega odbora Občine Vrhnika skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. 

                                                                                                          Predsednik komisije

                                                                                                           mag. Viktor Sladič, l.r.


OOBRAZEC - Vloga za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
KOLEDAR

DatumDogodek
 
avgust
14.8.19Delna zapora državne ceste na Drenovem Griču do 24. 8. 2019
 
12.8.19Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom
 
9.8.19Kemis objekte po požaru gradil brez ustreznih gradbenih dovoljenj
 
5.8.19Prometna zapora na relaciji Podlipa - Smrečje
 
1.8.19Javno naznanilo za javno predstavitev predlogov občinskih načrtov ZiR
 
julij
24.7.19Startup vikend, ki bo od 30. 8. do 1. 9. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00