AKTUALNO

IZJAVA ZA JAVNOST


13.11.2018 15:00IZJAVA ZA JAVNOST


13.11.2018 15:00
S K U P N I   O R G A N

ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC

JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O.

                       

 

IZJAVA ZA JAVNOST


NO občine Vrhnika je v skladu s svojim programom dela med drugim dne 26. 3. 2018 sprejel Sklep o   nadzoru javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. in 14. 9. 2018 izdal tudi Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki ga je na zahtevo NO na svoji 27. redni seji obravnaval Občinski svet občine Vrhnika, ravno tako pa je bil dokument posredovan tudi Skupnem organu za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP KPV, ki ga je ravno tako obravnaval na svoji 7. redni seji 4. 10. 2018 in 8. redni seji dne 25. 10. 2018. (Celoten dokument je dostopen na spletni strani http://www.vrhnika.si/datoteke/18188koncno_porocilo_KPV2018cno_porocilo_KPV2018.pdf).
Po daljši razpravi in nejasnostih v poročilu, je Občinski svet na 27. seji sprejel sledeč sklep: »Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., vendar ga vsebinsko ne podpira.«
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., je na svoji 7. redni seji ugotovil, da zaradi kompleksnosti in določenih nejasnosti, ki izhajajo iz Končnega poročila NO točke ne more zaključiti, zato je sprejel sklep: » SUO JP KPV, d.o.o. se je seznanil in proučil končno poročilo, ki mu je bilo posredovano z dopisom predsednika NO OV. Strokovno se do poročila zaradi zahtevnosti in specifičnosti tematike ne more opredeliti, zato bo pridobil pravno mnenje strokovnjaka, ki ga predlagata župana Občine Borovnica in Občine Log – Dragomer. «

Na podlagi predloga županov Občine Borovnica in Log-Dragomer, je bil za izdelavo pravnega mnenja izbran odvetnik Damijan Gregorc, specialist delovnega prava, ki je svoje pravno mnenje posredoval naročniku dne 19. 10. 2018 (celotno mnenje je dostopno na spletnem naslovu: http://www.vrhnika.si/datoteke/18261Pravno_mnenje_z_dne_19.10.2018nje_z_dne_19.10.2018.pdf.
Da bi si SUO še dodatno osvetlil problematiko, je pridobil še dopis Komisije za preprečevanje korupcije št. 06211-62/2018-5 22002 z dne 11. 7. 2018, z naslovom Odstop zadeve v pristojno reševanje ,ki ga je prejel predsednik Nadzornega sveta JP KPV d.o.o. in je dostopen tudi na spletnem naslovu: http://www.vrhnika.si/datoteke/18262KPK_NS-PDF-M.pdf . Iz dopisa jasno izhaja, da je na podlagi prijave iste zadeve KPK ni ugotovila nepravilnosti, ki bi jih lahko preganjala.
Na podlagi dokumenta KPK, kjer ugotavljajo, da navedbe iz prijav ne dajejo podlage za sum kršitve pristojnosti direktorice in na podlagi pravnega mnenja odvetnika Damijana Gregorca,  kakor tudi dodatnih pojasnil direktorice JP KPV d.o.o. mag. Brigite Šen Kreže, je SUO sprejel sledeči sklep:

»Glede na vso pridobljeno dokumentacijo in rezultate poslovanja JP KPV, d.o.o., SUO JP KPV, d.o.o. ne dvomi v vodstvene sposobnosti direktorice mag. Brigite Šen Kreže in ne dvomi v nadaljnje vodenje podjetja. Sklep je bil sprejet soglasno.«

Na Vrhniki, 13. 11. 20118    

 


 

                                                                                                 Za Skupni organ za izvrševanje

                                                                                                         ustanoviteljskih pravic

                                                                                                           Župan Občine Vrhnika

                                                                                                                    Stojan Jakin


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
april
26.4.21Strategija občine Vrhnika 2030 - vprašalnik
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00