AKTUALNO

Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta


28.5.2019 08:00Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta


28.5.2019 08:0028.5.2019 08:00Številka: 3500-1/2019 (5-08)
Datum:   17. 5. 2019

 

ZBIRANJE POBUD ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da z dnem 1. 6. 2019 in do nadalnjega zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:
-       spremembo namenske rabe prostora,
-       spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in
-       druge spremembe OPN.

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) občina pri pripravi izhodišč za pripravo SD OPN zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb.

Na podlagi 109. člena ZUreP-2 in Odloka o taksi za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 471/19) se ob podaji pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora plača taksa v višini 50,00 eur.

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Pobude se poda na obrazcih:
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.


Obrazci so dostopni:
  • na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,
  • v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi izhodišč sprememb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

 

 

ŽUPAN

 

Daniel Cukjati, l.r.


Priloge

KOLEDAR

DatumDogodek
 
april
1.4.20Koronavirus: Odlok o prekrškovnih postopkih glede izvrševanja odredbe o prepovedi uporabe otroških igral
 
marec
30.3.20Koronavirus: Delitev mask CZ pred trgovinami
 
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00