Informacije jav. značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Natisni

Naziv organa:

Občina Vrhnika

Tržaška cesta 1

136 Vrhnika

 

Odgovorna uradna oseba:

Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.

Župan Občine Vrhnika

 

Datum prve objave kataloga:

7. 5.2004

 

Datum zadnje spremembe:

21. 12. 2018

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.vrhnika.si

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je v tiskani obliki  dostopen v tajništvu župana.


2. Informacije javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Katalog je dostopen na uradni spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si ter v fizični obliki v tajništvu župana.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 07.05.2004
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Daniel Cukjati, prof. šp. vzg., župan občine Vrhnika

OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:


Daniel Cukjati, prof. šp. vzg. VESNA KRANJC, univ. dipl. pravnica
Župan Direktorica občinske uprave
Tel.: 01/755 54 12 Tel.: 01/755 54 19
zupan.obcina@vrhnika.si direktor.obcina@vrhnika.si


Organi Občine
       Župan
       Podžupan
       Občinska uprava
              Direktor
              Oddelek za splošne zadeve
              Oddelek za finance
              Oddelek za prostor
              Oddelek za okolje in komunalo
              Varstvo osebnih podatkov (GDPR)
       Nadzorni odbor
       Občinski svet
              Delovna telesa Občinskega sveta
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zadnje spremembe informacij javnega značaja:
21. 12. 2018
Organi občine
Župan

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.
Tajništvo župana: 01/755-54-12
E-mail: zupan.obcina@vrhnika.si

 
Delovno področje župana

predstavlja in zastopa občino,

predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

  sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem, skladno z zakonom,

odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, skladno z zakonom,

- odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi; za te naloge lahko župan pooblasti direktorja občinske uprave,

imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot,

skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, imenuje in razrešuje vodje organa skupne občinske uprave,

usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

o izvrševanju odločitev in sklepov občinskega sveta poroča občinskemu svetu po potrebi in na zahtevo občinskega sveta,

vodi in organizira protokol občine,

  izvaja naloge, za katere ga pooblasti občinski svet in

   opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta statut.

Podžupan


Organi občine
Podžupan

 
 
Podžupan Občine Vrhnika
Grega Kukec, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Tajništvo župana: 01/755-54-12
E-mail: 


 
Delovno področje podžupana

-    izvaja koordinacijo med oddelki znotraj občine v smislu pospeševanja in usklajevanja pripravljalne in izvedbene faze.

-    Pripravlja ali koordinira pripravo manj zahtevne investicijske dokumentacije ali njene posamezne dele zahtevnejših investicijskih dokumentov ter vlog za prijavo na razpise Fundacije za šport, SVLR, LAS Barje z zaledjem in Ministrstva za kmetijstvo.

-    »Po potrebi« izvaja koordinacijo in usklajevanje med investitorjem, nosilci javno zasebnega partnerstva, upravljavcem infrastrukture, projektantom, soglasodajalci, geodetom, upravno enoto, izdelovalcem investicijske dokumentacije, izvajalcem del, nadzornikom in drugimi nosilci posameznih strokovnih nalog pri pripravi in izvedbi investicije.

-    izvaja koordinacijo s Krajinskim parkom Ljubljansko barje.

-    Sodeluje in koordinira s Sveti, predsedniki in gradbenimi odbori krajevnih skupnosti ter društev pri zasnovi, načrtovanju in izvedbi investicijskih namer na njihovem območju ali področju.

-    Sodeluje in koordinira z direktorji ali njihovimi pooblaščenci javnih zavodov, javnega podjetja, športne zveze in upravljavci objektov ali infrastrukture v vseh fazah priprave in izvedbe investicijske namere.

-    Spremlja in sodeluje pri delu odborov OS, ki pokrivajo (zadevajo) področja potrebna za izvedbo investicije.

Občinska uprava

Organigram občinske uprave

Naslov:
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Dislocirane lokacije:
Oddelek za okolje in komunalo
Oddelek za prostor
Cankarjev trg 11

Medobčinski inšpektorat
in redarstvo
Cankarjev trg 4


URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI:

PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure
 
SREDA
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ureURADNE URE SPREJEMNO - INFORMACIJSKE PISARNE:

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK
od 8.00 do 15.00 ure

SREDA
od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ure


TELEFONSKE ŠTEVILKE:

hišna centrala 755-54-10   oddelek za okolje in komunalo  755-54-40 
faks 750-51-58   oddelek za prostor  755-54-40 
faks okolje,prostor, komunala 755-15-55   oddelek za družbene dejavnosti in gosp.  755-54-20 
tajništvo župana 755-54-12   oddelek za finance  755-54-33 
tajništvo občinske uprave 755-54-19   oddelek za splošne zadeve  755-54-28 
civilna zaščita  755-54-44   medobčinski inšpektorat in redarstvo 320-55-59


ELEKTRONSKI NASLOVI:

Župan:
zupan.obcina@vrhnika.si

Direktor občine:
direktor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za finance:
finance.obcina@vrhnika.si

Oddelek za splošne zadeve:
splosne.obcina@vrhnika.si

Oddelek za okolje in komunalno:
obcina.vrhnika@vrhnika.si

Oddelek za prostor:
prostor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo:
druzbene.obcina@vrhnika.si

Nadzornik računalniške mreže:
nadzornik.obcina@vrhnika.si

Civilna zaščita:
cz.obcina@vrhnika.siVarstvo osebnih podatkov

OSEBA PRISTOJNA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

VESNA KRANJC, univ. dipl. pravnica

Direktorica občinske uprave

Tel.: 01/755 54 19

E-pošta: gdpr@vrhnika.si

 


V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Na Občini Vrhnika se tega zavedamo in spoštujemo vašo zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti občine Vrhnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na poštnem naslovu gdpr@vrhnika.si , Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

Občinski svet

Organi občine
Občinski svet

Sestava Občinskega sveta:


1
mag. Viktor Sladič
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
2
Nataša Rijavec
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
3
Grega Kukec
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
4
Bernarda Kropf
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
5
Janez Pivk
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
6
Borut Fefer
 Povezujemo Vrhniko
7
Edin Behrić
 Povezujemo Vrhniko
8
Ema Goričan
 Povezujemo Vrhniko
9
Janko Skodlar
 Povezujemo Vrhniko
10
Nataša Grom
Povezujemo Vrhniko
11
Andrej Podbregar
SDS
12
Petra Černetič
SDS
13
Jožef Malovrh
SDS
14
Mateja Dolamič
SDS
15
Zdravko Železnik
SDS
16
Alojz Kos
SD
17
Janez Kikelj
SD
18
Jošt Cankar
Nova Slovenija
19 Boštjan Erčulj

Lista za lajf

20
Vid Drašček
DeSUS
21
Doman Blagojević
Zeleni Slovenije
22
Pavel Oblak
SLS
23 David Kastelic

Levica

24
Valerija Mojca Frank
SMC 
Sklici sej

Gradiva za seje

 

Krajevne skupnosti

KS BEVKE
Bevke 17,1358 Log pri Brezovici
PREDSEDNIK: Jernej Lenarčič
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 943
Število hiš: 4267
Število gospodinjstev: 314
Površina KS: 757 ha
 
KS PODLIPA - SMREČJE
Smrečje 7, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Boštjan Jurjevčič
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 736
Število hiš: 242
Število gospodinjstev: 248
Površina KS: 1201 ha
 
KS VRHNIKA BREG
Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Renata Struna
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 2709
Število hiš: 460
Število gospodinjstev: 1129
Površina KS: 151 ha
 
KS BLATNA BREZOVICA
Blatna Brezovica 12, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Branko Skubic
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 355
Število hiš: 104
Število gospodinjstev: 123
Površina KS: 564 ha

 
KS SINJA GORICA
Sinja Gorica 999, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Andrej Matić
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 550
Število hiš: 145
Število gospodinjstev: 296
Površina KS: 228 ha

 
KS VRHNIKA CENTER
Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika
PREDSEDNICA: Miran Garafolj
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 3020
Število hiš: 369
Število gospodinjstev: 1275
Površina KS: 57 ha

 
KS DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Pavel Oblak
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 1317
Število hiš: 387
Število gospodinjstev: 473
Površina KS: 650 ha
 
KS STARA VRHNIKA
Stara Vrhnika 107a, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Janez Krvina
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 745
Število hiš: 198
Število gospodinjstev: 282
Površina KS: 759 ha
 
KS VRHNIKA VAS
Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Mirko Turk
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 2776
Število hiš: 779
Število gospodinjstev: 1017
Površina KS: 1677 ha
 
KS LIGOJNA
Velika Ligojna 35, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Peter Kogovšek
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 585
Število hiš: 169
Število gospodinjstev: 191
Površina KS: 531 ha
 
KS VERD
Verd 100, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Tomaž Gorišek
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 2054
Število hiš: 580
Število gospodinjstev: 757
Površina KS: 2204 ha
 
KS ZAPLANA
Zaplana 25, 1360 Vrhnika
PREDSEDNIK: Valerija Marinč
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 883
Število hiš: 487
Število gospodinjstev: 346
Površina KS: 1117 ha
 
KS PADEŽ - POKOJIŠČE - ZAVRH
Pokojišče 17, 1353 Borovnica
PREDSEDNIK: Bojan Pelko
Statistika na dan 16. 1. 2019
Število prebivalcev: 118
Število hiš: 44
Število gospodinjstev: 44
Površina KS: 1625 ha
 
   

Zakonodaja


Predpisi EU

Državni predpisi

Lokalni predpisi

Predlogi predpisov
     Povezava na državno zakonodajo

     Povezava na evropsko zakonodajo
     Povezava na predlagane občinske predpise


Seznam evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam evidenc:
Evidenca zaposlenih javnih uslužbencev
Centralni register prebivalstva za območje občine Vrhnika
Zbirka podatkov o vlagateljev vlog za znižanje plačil vrtca
Evidenca zavezancev za plačilo NUSZ
Evidenca upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vrhnika
Evidenca koristnikov počitniške enote Čatež
Evidenca zavezancev za samoprispevek
Evidenca kupcev in dobaviteljev
Zbirka podatkov o prosilcih za subvencionirano najemnino
Zbirka podatkov o prosilcih za stanovanja
Zbirka podatkov o prejemnikih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnih razpisov
Zbirka podatkov o zavarovanjih na podlagi 21. točke 15. člena ZZZV ZZ
Zbirk podatkov o denarnih socialnih pomočeh
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov Nadzornega odbora Občine Vrhnika
Zbirka osebnih podatkov – video nadzor


Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Prostorskih podatki LIDAR

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


- magnetogrami sej Občinskega sveta
- informacije o javnih naročilih
- informacije o prostorskem planuPredstavniki Občinskega sveta in lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov


 
VIZ Antonije Kucler

ravnateljica:
Marta Samotorčan
mandat ravnateljice traja do 30. 06. 2018

predstavniki:
Mojca Gutnik
Nataša Grom
Leon Marjan Možina
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.
 
 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

direktor: 
Boštjan Koprivec
mandat direktorja traja do 13. 04. 2018

predstavniki:
Slavka Štirn
Borut Fefer
Mirjam Dominko
Matevž Kustec
Alojz Kos (predlog društev)
Leon Malovrh (predlog društev)
 
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.
 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

direktorica:
Sonja Žakelj
mandat direktorice traja do 14. 1. 2021

predstavniki:
Nataša Tešar
Alojz Suhadolc
Zala Kurinčič
Mirjam Suhadolnik  (predstavnica uporabnikov)
 
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018 razen predstavnici uporabnikov.
 
 
Zdravstveni dom Vrhnika
         
Direktor: Roman Strgar
mandat direktorja traja do 14. 02. 2019

predstavniki:
Daniel Cukjati
Vid Drašček
mag. Miroslav Ribič
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.
 
 
 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
ravnateljica:
Polonca Šurca Gerdina
mandat ravnateljice traja do 14. 5. 2020

predstavniki:
Nataša Rijavec
Franjo Čretnik
Leopold Rus
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.
 
 
 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
ravnateljica:
Darja Guzelj
mandat ravnateljice traja do 25. 2. 2020

predstavniki:
Jan Zaletel
Džemal Mustafić
Neža Gabrovšek
mandat predstavnikov preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.
 
 
 
Glasbena šola Vrhnika
Ravnateljica: Dominika Naveršnik
mandat ravnatelja traja do 30. 05. 2018

predstavniki:
Inka Hauko
Vinko Bizjak
Mladen Lujić
Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma novembra 2018.

 
 
 
Dom upokojencev Vrhnika
direktor: Štefan Kociper
mandat direktorja traja do 12. 12. 2017

predstavnica:
Janja Mišič
mandat predstavnice traja do 14. 2. 2017
 
 
Center za socialno delo Vrhnika
direktorica:
Andreja Rihter
mandat direktorice traja do 30. 06. 2021
 
predstavnik:
Ivana Rus
mandat predstavnika traja štiri leta predvidoma do 4. 12. 2018
 
 
 
Krajinski park Ljubljansko barje
         
predstavnik:
Janko Skodlar
mandat predstavnika traja do 11. 12. 2017
 
 
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika
         
direktorica:
mag. Brigita Šen Kreže
mandat direktorice traja do 30. 11. 2019

predstavnika:
Mirko Antolović
Roman Strgar
mandat predstavnikov traja do 7. 7. 2019

 

3. Opis načina dostopa do drugih IJZ

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

• Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik.

 

• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

 

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, srede od 8. do 12. ure, ter od 13. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.

 

• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 

Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

 

• Opis delnega dostopa:

 

V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. STROŠKOVNIK IN CENIK

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4  0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 


5. Najpogosteje zahtevane IJZ

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

- informacije o javnih naročilih

- informacije o prostorskem planu

- vloge in obrazci (http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=8)

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00