AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica


12.1.2010 09:00


Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve za spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica


PRIPOMBE: Boštjan Mivšek, Sinja Gorica 68A, 1360 Vrhnika
1. Predlagam, da se bolj natančno definira posege v obrtni coni glede na lokacijo na robu krajinskega parka Ljubljansko barje.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica (v nadaljnjem besedilu: Spr. in dop. PUP V3) se prvenstveno pripravljajo zaradi vplivov obrtne cone na naselje in njegove prebivalce. Krajinski park Ljubljansko barje in druga varovana območja narave se varujejo preko naravovarstvenih pogojev in soglasij pri izdaji gradbenih dovoljenj.
2. V primeru gradnje betonarne: kaj pomeni pogoj v PUP glede tovornjakov za prevoznike, ki bodo servisirali betonarno? Kaj pomeni za stranke servisnega podjetja za tovorna vozila? Naj se dejavnosti bolj natančno opredelijo.
Predlagam, da se dopolni 5. člen, 2. točka, 2. alineja: » - ki za svoje potrebe uporabljajo tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega vključno 12 ton, oziroma to niso priklopniki in vlačilci in ta vozila niso predmet storitvene dejavnosti (servisne dejavnosti tovornih vozil nad dovoljeno maso, skladiščna dejavnost) in dejavnosti, katerih produkti bi zahtevali dnevni dovoz in odvoz ter s tem močno obremenjevali promet skozi vas.«.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Prostorski akt določa omilitvene ukrepe proti vplivom opravljanja dejavnosti, ki so v tem primeru določitev dovoljenih vrst dejavnosti z dodatnimi pogoji glede tovornega prometa, prometne ureditve ter prostorske ureditve GC (ograja, ozelenitev, vhodi).
3. Cesta JP naj bo dostop za 3 stanovanjske hiše in za kmete kot dostop na kmetijska zemljišča.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva.
4. Predlagam, da se dovoli opravljanje le zaprtih dejavnosti, v nasprotnem primeru ali v primeru, da dejavnost kljub temu povzroča hrup, predlagam, da se cono ogradi s protihrupno ograjo.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva.
5. Predlagam, da se omeji dejavnosti, ki bi zaradi svojega obratovanja strojev povzročale tresenje tal, kar poleg zaznavnih vibracij povzroči tudi strukturne spremembe tal in s tem poškodbe na sosednjih objektih.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva.

PRIPOMBA: Janez Lenarčič, Sinja Gorica 50A, 1360 Vrhnika
To kar se dela s prostorskim aktom nima smisla. Naj se raje sanira stanje.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Sanacija stanja na terenu ne more biti predmet prostorskega akta. Ta podaja le merila in pogoje za urejanje prostora za naprej in ne more vplivati za nazaj oz. na že pridobljene pravice.

PRIPOMBA: Janez Jerina, Sinja Gorica 83, 1360 Vrhnika
Konkretno je treba napisati, da tam kjer je parkirišče od Marolta in Oblaka (prevozništvo) ne more biti betonarna.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Odlok se pripravlja v splošni obliki, ki bo veljal za vse vrste posegov in dejavnosti v obrtni coni.

PRIPOMBA: Andrej Jesenovec, Sinja Gorica 68, 1360 Vrhnika
Obvezno je treba preveriti, če obstoječe dejavnosti v coni potrebujejo obveznosti iz 2. točke.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Bilo je preverjeno. Za dejavnosti (avtoprevozništvo, kovinska galanterija) ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) in presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: PVO) oz. ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: OD) in okoljevarstvenega soglasja (v nadaljnjem besedilu: OS). Poudarjamo, da prostorski akt ne more vplivati na že obstoječe dejavnosti z vsemi pridobljenimi potrebnimi dovoljenji.

PRIPOMBA: Rado Boh, Sinja Gorica 69, 1360 Vrhnika
Servisne dejavnosti naj se opravljajo samo v zaprtem prostoru.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva.

PRIPOMBE: Savo Pečenko, odvetnik Avtoprevozništva Mirko Marolt s.p., Jamnik 37, 1360 Vrhnika, Avtoprevozništvo Oblak Marko s.p., Mokrice 3, 1360 Vrhnika, GUT & PET d.o.o., Betajnova 15, 1360 Vrhnika
1. Dopolnjen osnutek … je v sedanji obliki neustrezen in bi bil v takšni obliki tudi nepravilen in nezakonit oziroma celo v nasprotju z Ustavo.
… je potrebno upoštevati tudi že obstoječe dosedanje stanje, pri čemer so v okviru konkretnega kompleksa obrtne cone že prisotni konkretni lastniki oziroma izvajalci gospodarskih dejavnosti …
Predlagani odlok bi s predlaganim opisom kakšne dejavnosti je možno opravljati v obrtni coni in še dodatno omejitvijo glede samega transporta, grobo posegel v obstoječe dejavnosti, pri čemer v zvezi s tem pri pripravi predloga to vprašanje očitno ni bilo ustrezno analizirano in obdelano.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Prostorski akt ne more preprečiti opravljanja dejavnosti, ki je že pridobila ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in posege v prostor.
2. Tudi glede predlaganega opisa v predlaganem besedilu nove a. točke »vrste posegov v prostor«, …, je v uporabljenih merilih oziroma kategorijah dopustnosti neustrezno. Opredelitev dejavnosti, s povezovanjem na merila po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih, za katera ni potrebno izdelati CPVO oz. PVO in za katera ni potrebno pridobiti OD oz. OS, še zdaleč ni ustrezno in je nesorazmerno pri sami omejitvi možnih načinov uporabe lastnine oz. lastninske pravice (že obstoječih lastnikov zemljišča v obrtni coni), niti ni nujno takšen opis ustrezen samim osnovnim izhodiščem in osnovnemu namenu glede na sklep o začetku priprave spr. in dop. odloka.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Glede na Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Naš časopis, št. 356/08) je bil namen priprave Spr. in dop. PUP V3 definirati tipe dovoljenih dejavnosti, takih, ki ne bi poslabšale bivalnih razmer prebivalcev naselja Sinja Gorica s hrupom, prahom, velikimi prometnimi obremenitvami ipd. Spr. in dop. PUP V3 opredeljuje dovoljene in nedovoljene dejavnosti ter dodatne pogoje za opravljanje dejavnosti. Na podlagi zakonodaje, ki opredeljuje dejavnosti, za katere je potrebno izdelati CPVO oz. PVO in za katere je potrebno pridobiti OD oz. OS, sklepamo, da obstoječe dejavnosti v gospodarski coni (avtoprevozništvo, kovinska galanterija) niso predmet zgoraj navedenih okoljskih pogojev, niti ne veljajo za betonarno.
3. Tudi če je namen spremembe preprečiti razvijanje dejavnosti, ki bi zaradi hrupa, prahu in prometnih obremenitev (kot je bilo to prikazano v sklepu o začetku priprave spr. in dop.), so številne dejavnosti, ki nimajo tovrstnih zunanjih vplivov, vendar se zanje formalno vseeno zakonsko predvideva pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Predlog glede vrste posegov v prostor, torej povsem neustrezno opredeljuje možne dejavnosti, pri čemer v današnjem času ob vse večjem uveljavljanju in priznavanju varstva okolja, neke resne dejavnosti s takšno omejitvijo skorajda ni. Kar se tiče varovanja okolja, je to varovanje opredeljeno in urejeno že z okoljevarstveno zakonodajo in vsemi spremljajočimi podzakonskimi akti. Ta zakonska ureditev torej določa merila in pogoje, da je neko dejavnosti mogoče opravljati. Takšno identično merilo pa je povsem neprimerno kot merilo za konkretno omejitev v razgrnjenem odloku … in bi pomenila omejitev vsake resne dejavnosti.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Glede na lokacijo gospodarske cone v naselju tik ob stanovanjskih objektih in prometu, ki poteka čez celotno naselje, Občina Vrhnika smatra, da je potrebno tipe dovoljenih dejavnosti v obrtni coni omejiti. Podlaga za omejitev dejavnosti je tudi državna Uredba o vrstah posegov na okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) in Uredbo vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS, št. 97/04, 71/07, 122/07). V teh podzakonskih aktih je država že opredelila dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Teh si občina v tozadevni gospodarski coni ne želi in jih s Spr. in dop. PUP V3 ne dovoljuje. Dodatno so v predlogu Odloka Spr. in dop. PUP V3 prepovedane industrijske, proizvodne, skladiščne in prometne dejavnosti. Dovoljene so obrtne, trgovske in poslovne dejavnosti.
4. … so bila za obstoječe objekte pridobljena vsa potrebna dovoljenja za objekt in za deponijo gline prejšnjega lastnika kompleksa in je bilo torej pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, vključno tudi z vsemi dodatnimi zahtevami, kar se tiče varstva okolja.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Deponija gline ni več aktivna, dovoljenje za tovrstno dejavnost ne more biti ustrezno za dejavnosti, ki se trenutno opravljajo v obrtni coni. Sicer pa Spr. in dop. PUP V3 ne velja za nazaj, torej dejavnosti, ki že imajo vsa dovoljenja, lahko ostanejo v gospodarski coni.
5. Glede omejitve uporabe tovornih vozil: S takšno omejitvijo si danes kakršnekoli resne dejavnosti v obrtni coni enostavno ni mogoče predstavljati in bi šlo spet za grob poseg celo v obstoječe stanje. Celo živilske proizvode in pijačo in čiste materiale se dostavlja z dostavnimi vozili, vključno tudi priklopniki, kar redno in povsem normalno presega predlaganih 12 ton. Pri tem so že zgolj sama vozila težja. Omejitev dovoza za potrebe obrtne cone nikakor ne more biti nižja kot 40 ton skupne teže.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Določilo ne vpliva na dejavnosti, ki obstajajo v obrtni coni in imajo vse potrebna dovoljenja. Nove dejavnosti pa bodo morale dostavo/prevoze blaga prilagoditi določilu v PUP-u.
6. Ob predlaganih omejitvah je glede obstoječih lastnikov in prisotnih dejavnosti na območju urejanja, mogoče zatrditi, da večina dosedanjih dejavnosti ne bi bila več možna. Tudi kar se tiče dosedanjega načina in obsega uporabe iz dejavnosti Marolt Mirka (s.p. in d.o.o.) in GUT & PET d.o.o., torej zahteve oz. pogojev v smislu predlaganega odloka ne bi mogel izpolnjevati in v tem primeru lahko svojo dejavnost le zapre ali jo seli drugam, vendar pa mora pri tem opozoriti tudi na to, da bi v tem primeru prišlo do izgube zaposlitev kar določenega števila občanov in vložitev kar precejšnjih odškodninskih zahtevkov. Konkretne nepremičnine so bile kupljene z določenim namenom in z logično predpostavko, da jih bo mogoče uporabljati in koristiti najmanj v dosedanjem obsegu in z dosedanjim namenom in z že pridobljenimi obratovalnimi dovoljenji. Če bi prišlo do nesprejemljivih sprememb, pa bi s tem prišlo do nezakonitega in neustavnega posega v lastnino lastnikov. To pa je nedopustno in bi bil torej predlagani odlok o spremembi odloka protiustaven.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Odlok ne velja za nazaj oz. za dejavnosti, ki imajo vsa potrebna dovoljenja.
7. Glede dostopov v obrtno cono: … odlok ne upošteva, da so v okviru območja urejanja tudi zemljišča z namembnostjo poti v zasebni lastni, oziroma solastnini lastnikov. Vzhodni dostop bi dejansko lahko bil opredeljen in predviden kot glavni, nikakor pa zahodnega dostopa ni mogoče kar eliminirati in to celo z odločitvijo, da naj bi dostop na zahodni strani cone služil izključno kot dostop za tri obstoječe stanovanjske hiše na treh parcelah. Lastnika dveh omenjenih parcel sta manjšinska, tretji pa ni niti solastnik. Tudi v tem delu torej predlagani odlok grobo poseže v lastninsko pravico lastnikov zemljišča obstoječega zahodnega dostopa oz. poti na zahodni strani cone. Prav lastniki zemljišč v coni so namreč solastniki tudi vseh poti in v tem okviru tudi tistega dela, ki naj bi po predlogu ne služil več sami coni, pač pa le trem hišam. Odlok bi torej pomenil poseg v ustavno varovano lastnino v korist le treh posameznikov.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Zahodni dostop v obrtno cono se zapre.
8. Glede prometne ureditve: … bi bila bolj primerna ureditev, s tem da se predvidi povsem nova trasa, kar je sicer bilo predstavljeno že v predhodnih pogovorih, s tem, da se sedaj vsi uporabniki oz. za dejavnost v obrtni coni niso uporabljali za dovoz ceste skozi prvi del naselja, temveč se vozi po cesti okrog Komunalnega podjetja in le v enem delu poti potem skozi naseljeni del. Če se že ureja in predvideva in se sprejemajo dodatni prostorsko ureditveni pogoji, bi bilo v tem primeru bolje razmišljati o tej možnosti, če je v interesu bivajočih v neposredni bližini, da se obseg prometa in bremena zanje zmanjša.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Ureditev nove ceste do gospodarske cone ni možna. Namesto tega se predvidi rekonstrukcija dela cesta Sinja Gorica – Blatna Brezovica (LC 468061) v dolžini cca. 572 m, t.j. pas od križišča s cesto Pot na Tojnice (LZ 466091) do konca obrtne cone, v širini min. 7,5 m (2 x 2,5 m vozišče + 1,5 m enostranski pločnik na strani obrtne cone + 2 x 0,5 m bankina).

PRIPOMBE: Odvetniška družba Dernovšek o.p. – d.n.o., Tavčarjeva 6/I, 1000 Ljubljana, po pooblastilu MDM d.o.o.
1. Osnutek odloka v 2. alineji 2. odst. 5. člena omejuje vrste posegov v prostor tako, da dovoljuje opravljanje dejavnosti, ki za svoje potrebe uporabljajo tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega vključno 12 ton. Citirano določilo osnutka nesorazmerno posega v obstoječe pravice vlagatelja in je v nasprotju z veljavno zakonodajo ter Ustavo RS.
V osnutku odloka predlagana omejitev onemogoča nadaljnje opravljanje dejavnosti vlagatelja.
… predlagana omejitev nesorazmerno posega v obstoječe pravice vlagatelja, saj bi bil slednji…prisiljen ukiniti dejavnost katero opravlja. Navedeno bi bilo povezano z visokimi odškodninskimi zahtevki oz. nadomestili zaradi spremembe lokacije opravljanja dejavnosti, hkrati pa bi vplivalo tudi na zaposlitveno sliko predmetnega območja, saj bi zaradi ukinitve dejavnosti vlagatelja izgubilo zaposlitev večje število občanov.
... s predlagano omejitvijo ni mogoče doseči namena, katerega naj bi zasledoval predlagani osnutek odloka. Iz obrazložitve … namreč izhaja, da predlagani osnutek odloka zasleduje namene omejiti razvoj dejavnosti, ki bi zaradi hrupa, prahu, prometnih predpisov ipd. bistveno poslabšale bivalne razmere prebivalcev naselja Sinja Gorica. Vlagatelj ima za obstoječo dejavnost vsa potrebna, tudi okoljevarstvena dovoljenja. … predlagana omejitev dejavnosti, ki de facto za vlagatelja pomeni prepoved opravljanja obstoječe dejavnosti, zato mimo navedenih okoljevarstvenih zakonov, katerim se je vlagatelj v celoti podredil, grobo in prekomerno posega v pravice vlagatelja, ki mi jih zagotavlja veljavna zakonodaja ter Ustava RS.
Tudi v 1. alineji 2. odst. 5. člena osnutka odloka predlagana omejitev je neustrezna in nesorazmerna. Citirana omejitev, po kateri se dejavnost omeji na dejavnosti, za katere po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih ni potrebno izdelati CPVO oz. PVO, in za katere ni potrebno pridobiti OD oz. OS, je nesorazmerna, saj ne dopušča do sedaj obstoječih načinov uporabe lastnine, za katera je vlagatelj pridobil vsa dovoljenja, vključno z okoljevarstvenimi dovoljenji. Cit. osnutek odloka s tem posega v veljavno okoljevarstveno zakonodajo oz. v pravice vlagatelja, pridobljene na podlagi predmetne zakonodaje. Poleg tega takšen opis ne sledi izhodiščem in namenu katerega naj bi zasledoval sklep o začetku priprave spr. in dop. odloka.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Prostorski akt ne more preprečiti opravljanja dejavnosti, ki so že pridobila ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in posege v prostor v obrtni coni.
2. Predlagana omejitev je arbitrarna, saj kriterij, po katerem se dejavnost v predlaganem osnutku odloka omejuje – glede na dovoljeno maso tovornih vozil – ni primeren kriterij za merjenje hrupa, prahu, prometnih predpisov in bivalnih razmer prebivalcev naselja. Oziroma drugače, številne dejavnosti, pri katerih se uporablja vozila z dovoljeno maso manj kot 12 ton, ki bi torej ustrezala … predlagani omejitvi, povzročajo več hrupa, prahu in bistveno bolj poslabšujejo bivalne razmere krajanov, kot dejavnost vlagatelja. Z de facto ukinitvijo obrtne dejavnosti na celotnem področju pa bo prej kot izboljšanje bivalnih razmer krajanov sledilo poslabšanje le-teh glede na to, da navedeno obrtno območje številnim krajanom zagotavlja zaposlitev.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Z določilom glede omejitve tovornega prometa se znižujejo hrup, prah ter prometne obremenitve cest. Posledično se izboljšajo bivalne razmere v naselju. Vplivi pa so omejeni tudi s pogojem opravljanja dejavnosti v zaprtem prostoru.
3. V zvezi z v osnutku predvideno prometno ureditvijo, bi bil predvideni dostop sicer lahko glavni, nikakor pa ne edini. Območje urejanja ima trenutno dva možna vhoda, torej tako na vzhodni kot zahodni strani, pri čemer predlagani odlok očitno tudi ne upošteva, da smo v okviru območja urejanja tudi zemljišča z namembnostjo poti v zasebni lasti. S tem predlagani osnutek odloka grobo posega v lastninsko pravico lastnikov zemljišč, po katerih poteka obstoječ zahodni dostop,…
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Zahodni dostop v obrtno cono se zapre.
4. … vlagatelj pri tem še dodaja, da se že sedaj za dejavnost v obrni coni uporablja za dovoz cesto okrog Komunalnega podjetja, ki vodi le v manjšem obsegu skozi naselje in se torej že sedaj na tak način omejuje obseg vplivov obstoječih dejavnosti na bivalne razmere prebivalcev naselja. Navedeno ureditev, ki se je razvila tekom let v soglasju med imetniki posameznih dejavnosti in krajani, torej upoštevajoč interese ter pravice enih in drugih, ki bilo edino smiselno upoštevati pri sprejemanju predmetnega prostorskega odloka.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Ureditev nove ceste do gospodarske cone ni možna. Namesto tega se predvidi rekonstrukcija dela cesta Sinja Gorica – Blatna Brezovica (LC 468061) v dolžini cca. 572 m, t.j. pas od križišča s cesto Pot na Tojnice (LZ 466091) do konca obrtne cone, v širini min. 7,5 m (2 x 2,5 m vozišče + 1,5 m enostranski pločnik na strani obrtne cone + 2 x 0,5 m bankina).

PRIPOMBA: EKO-TEH, ekološki inženiring d.o.o., Polhov Gradec 46A, 1355 Polhov Gradec
… opozarjamo na nedopustnost posegov v obstoječe stanje, saj občina odškodninsko odgovarja za naknadno spreminjanje že izdanih informacij za gradnjo in za onemogočanje poslovanja in obratovanja obstoječih subjektov na navedeni lokaciji. Vsled navedenega je nesprejemljiva splošna omejitev opravljanja dejavnosti (čl. 5/2).
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Prostorski akt oz. Spr. in dop. odloka PUP V3 ne more posegati v obstoječe stanje, kar se tiče objektov in dejavnosti, ki že imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti.

PRIPOMBE: OREL d.o.o., Sinja Gorica (Ljubljanska 16), 1360 Vrhnika
1. V 5. členu dopolnjenega osnutka so postavljeni pogoji, ki nikakor ne dovolijo obratovanja v coni, to se nanaša predvsem na dovoljeno težo avtomobilov. To je za naše podjetje celo diskriminacija, saj sosed na drugi strani ceste in ostali krajani nimajo nikakršne omejitve in krajani nimajo nobene ovire pri izdaji gradbenega dovoljenja. Za primer: vsi naši dobavitelji, ki nam dovažajo pijačo vozijo po 10 palet blaga, kar je v teži 9 ton + avtomobil 4 do 5 ton. V slučaju akcij, kjer količina pogojuje ceno, pa tudi do 28 palet.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Prostorski akt oz. Spr. in dop. odloka PUP V3 ne posega v obstoječe stanje, kar se tiče objektov in dejavnosti, ki že imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti.
2. Kar se tiče cestišča oziroma poti za uvoz oziroma izvoz iz cone je privatna lastnina in nihče ne more določiti lastniku oz. solastniku teh poti, da jih ne uporablja.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Občina ima z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) dane pristojnosti na področju urejanja prostora na območju svoje občine, to je med drugim tudi določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor.Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a.
Višja svetovalka - urbanistka


Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a.
Vodja oddelka
KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
18.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 877/23 k.o. Verd (2003)
 
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
5.1.21MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI
 
5.1.21PRIJAVA ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19
 
december
28.12.20Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00