AKTUALNO

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


2.3.2015 10:00SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA


Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: OPN) je začel veljati in se uporabljati dne 3. 5. 2014. Z uporabo je bilo najdenih že nekaj napak odloka in njegovih prilog. Zaradi tega se je Občina Vrhnika odločila OPN spremeniti in dopolniti nejasna ali prezahtevna določila prostorskih izvedbenih pogojev.

Zakonodaja dovoljuje, da se spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, vodi po tako imenovanem skrajšanem postopku, zato smo razdelili spremembo OPN na dva ločena postopka.

Trenutno že poteka postopek sprememb in dopolnitev OPN, in sicer samo za tekstualni del OPN oziroma prostorske izvedbene pogoje (v nadaljnjem besedilu: PIP).To so tiste spremembe in dopolnitve, ki ne zahtevajo popravkov v grafičnem delu OPN.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN za PIP je trenutno v fazi osnutka in pridobivanja prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Naslednja faza postopka je priprava dopolnjenega osnutka OPN in javna razgrnitev, ki bo potekala predvidoma v času od 16. 3. do vključno 30. 3. 2015. Predvidoma pravimo zato, ker nam morajo s pristojnega ministrstva še izdati odločbo ali je potrebno za te spremembe izvesti presojo vplivov na okolje ali ne. V primeru, da bomo morali izdelati okoljsko poročilo se bo postopek nadaljeval v skladu s to odločbo, kar bo posledično tudi ustrezno premaknilo datum javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjen prostorski akt.
Postopek bo predvidoma zaključen julija 2015 (če ne bo potrebno izdelati okoljskega poročila) s sprejemom odloka na Občinskem svetu Občine Vrhnika in objavo odloka v Uradnem listu RS.

Predmet sprememb in dopolnitev OPN – tekstualni del(PIP) so:
• spremembe in dopolnitve splošnih PIP:
 - pomeni izrazov,
 - pomožnih objektov, še posebno glede objektov za lastne potrebe,
 - lega objektov,
 - oblikovanje objektov,
 - parcelacija,
 - priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
 - površine za mirujoči promet,
 - odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev;
• spremembe in dopolnitve PIP glede na namensko rabo prostora:
 - faktor zazidanosti (FZ) in faktor izkoriščenosti (FI),
 - oblikovanje počitniških hiš;
• spremembe in dopolnitve posebnih PIP – glede na enoto urejanja prostora (EUP):
 - dopolnitev pogojev za EUP VR_2426 (lokacija Močilnik);
• spremembe in dopolnitve usmeritev za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN):
 - usmeritve glede nadomestnih habitatov.

Kmalu se bo začel tudi drug postopek sprememb in dopolnitev OPN, in sicer za celotni akt, torej tudi za grafični del OPN, v katerega bodo vključene tudi spremembe namenske rabe zemljišč. Sklep o začetku postopka bo verjetno objavljen v marčevski številki Našega časopisa.

Razvojne potrebe drugih oseb oziroma pobude javnosti za spremembe in dopolnitve OPN smo zbirali že v letu 2014, in sicer od 8. 9. do 31. 12. 2014. Javno naznanilo za zbiranje pobud je bilo objavljeno v vseh številkah Našega časopisa od septembra do decembra 2014, na spletni strani Občine Vrhnika in na Radiu Ena (Orion). Prejeli smo približno 150 pobud za spremembe namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev.

Pobude za spremembo namenske rabe bodo obravnavane na podlagi posebnih meril in upoštevane v postopku le, če bodo izpolnjevale pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Občina bo vlagateljem pobud izdala pisno opredelitev glede njihove pobude.

Pobude za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev bodo obravnavane v postopku sprememb in dopolnitev OPN, ki že poteka.

Predmet sprememb in dopolnitev OPN – grafični del bodo:
 - sprememba namenske rabe za severno in južno obvozno cesto,
 - sprememba kmetijskih zemljišč v stavbno za namen razvoja gospodarstva v občini v pasu med avtocesto in regionalno cesto,
 - spremembe namenske rabe glede na razvojne potrebe drugih oseb oziroma zbranih pobud,
 - spremembe namenske rabe iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, ki so bila v prostorskem planu pred sprejemom OPN že stavbna zemljišča,
 - razširitve stavbne namenske rabe na pozidana zemljišča na robu obstoječih stavbnih zemljišč,
 - prestrukturiranja stavbnih namenskih rab,
 - popravki namenske rabe iz stavbne v kmetijsko ali gozdno zemljišče, če je stavbno zemljišče premajhno ali zaradi okoljskih razmer neprimerno za pozidavo,
 - spremembe načina urejanja oziroma določb, ki določajo ali se zemljišče ureja z prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) iz OPN ali je potrebno za stavbno zemljišče izdelati še občinski podrobni prostorski načrt (OPPN),
 - popravki mej med namenskimi rabami po parcelnih mejah,
 - popravki mej med enotami urejanja prostora po parcelnih mejah,
 - izris kart na nov zemljiški kataster.

Vsi lastniki zemljišč, katerih namenska raba zemljišč se bo spremenila, bodo v času javne razgrnitve o tem osebno obveščeni.


Oddelek za prostor Občine Vrhnika


KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
30.3.20Koronavirus: Delitev mask CZ pred trgovinami
 
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00