AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta


13.3.2015 10:00Občina Vrhnika
Župan

Številka: 3500-5/2014 (5-08)
Datum: 11. 2. 2015

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12-ZPNačrt-C) župan Občine Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA


1. PREDMET PROSTORSKEGA AKTA

Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika se spreminja samo v tekstualnem delu oziroma v vsebini prostorskih izvedbenih pogojev. Grafični del oziroma namenska raba zemljišč se v tem postopku ne spreminja.

2. JAVNA RAZGRNITEV

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika bo potekala v času od 16. 3. do vključno 30. 3. 2015.
Prostorski akt bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika ter na spletni strani Občine Vrhnika: www.vrhnika.si.

Prostorski akti:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
- Priloga 1 Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ...
- Priloga 2 Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora

- Priloga 3 Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov3. JAVNA OBRAVNAVA

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika bo potekala v sredo, 25. 3. 2015 ob 17:00 uri v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (sejna soba v kleti).

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.ŽUPAN
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00