AKTUALNO

Poziv za predlaganje kandidatov za člane Okrajne volilne komisije 2. volilnega okraja III. volilne enote


18.9.2014 15:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158


Številka: 041-3/2014(2-02)
Datum: 04.08.2014


POLITIČNIM STRANKAM ZASTOPANIM
V OBČINSKEM SVETU OBČINE VRHNIKAZADEVA: POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 2. VOLILNEGA OKRAJA III. VOLILNE ENOTE
14.12.2014 poteče štiriletni mandat okrajnim volilnim komisijam. Po določbah 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1) imenuje te komisije Državna volilna komisija. Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Trije člani in trije namestniki članov okrajne volilne komisije pa se imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, ne morejo kandidirati na volitvah oziroma, če sprejmejo kandidaturo, jim po zakonu preneha funkcija člana volilnega organa. Člani tudi ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki list kandidatov. Funkcija v volilnem organu je nezdružljiva z opravljanjem funkcije poslanca (po Zakonu o poslancih) ter z opravljanjem funkcije ministra v Vladi Republike Slovenije (po Zakonu o Vladi RS) ter z drugimi funkcijami za katere tako določa zakon.

Funkcija v volilnem organu je častna. Od članov volilnih organov se pričakuje, da bodo tekom štiriletnega mandata opravljali svojo funkcijo vestno, odgovorno ter da bodo izvrševali funkcijo v volilnem organu samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

Pristojnosti Okrajne volilne komisije določa 39. člen Zakona o volitvah v državni zbor, identične pristojnosti pa ima tudi pri izvedbi državnih referendumov.

Tekom štiriletnega mandata na novo imenovanih komisij se lahko predvideva, da bodo komisije izvajale volitve predsednika republike in članov državnega sveta v letu, volitve v državni zbor, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta ter morebitne referendume.

Sedeže komisij ter teritorialno pristojnost komisij določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB 1).

Glede na navedeno, je potrebno predlagati Državni volilni komisiji kandidate za Okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, in sicer:

- predsednika Okrajne volilne komisije
- namestnika predsednika Okrajne volilne komisije
- 3 člane Okrajne volilne komisije
- 3 namestnike članov Okrajne volilne komisije

V prilogi poziva vam posredujemo tudi obrazec, in vas prosimo, da pri izpolnjevanju le-teh vpišete vse zahtevane podatke. Predlog za imenovanje kandidata mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi datum in podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja ter podpis odgovorne osebe politične stranke in žig.

Predlog za imenovanje kandidatov posredujte najkasneje do 24.09.2014 do 10.00 ure na naslov: Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – kandidati za okrajno volilno komisijo«S spoštovanjem,

Predsednik komisije
Richard Beuermann, l.r.
PRILOGA:
- predlog za člana in namestnika člana Okrajne volilne komisije
- predlog za predsednika ali namestnika predsednika Okrajne volilne komisijeKOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
28.2.20Podaljšanje roka za predlaganje članov v svet javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika
 
27.2.20Postavitev manjšega šotora pred Zdravstvenim domom Vrhnika
 
25.2.20ZD Vrhnika o koronavirusu: kako prepoznati znake in izvajati preventivo
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00