AKTUALNO

Javni natečaj za direktorja javnega zavoda ZIC


17.12.2012 12:00

 
V Uradnem listu RS – Razglasni del št. 96 z dne 14. 12. 2012 je na strani 2787 objavljen javni natečaj za direktorja javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« v naslednji vsebini:


ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA
SVET ZAVODA
Tržaška cesta 25, 1360 VRHNIKA
Telefon: 01/750 66 30, Faks: 01/750 66 36

Številka: 203-1-03-12
Datum:07. 12. 2012

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06)ter 17., 18. in 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB) Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška cesta 25, Vrhnika objavlja javni natečaj za

delovno mesto direktorja javnega zavoda
»Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 74/09, 40/12) izpolnjuje še naslednje pogoje:
- ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
- ima najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda ali tri leta delovnih izkušenj na področju projektnega managementa,
- ima osnovno raven znanja svetovnega jezika.

Direktor mora poleg nalog poslovodenja opravljati tudi strokovne naloge na področju ravnanja z objekti, ki jih ima zavod v upravljanju.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah na vodstvenih mestih,
3. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda ali o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju projektnega managementa,
4. pisno izjavo, daima osnovno raven znanja svetovnega jezika,
5. pisno izjavo o poznavanju področja ravnanja z objekti,
6. pisno izjavo, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bilpravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju večkot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence,
8. strategijo zavoda za mandatno obdobje.

Svet zavoda bo imenoval direktorja za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Rok za prijavo je 15 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Pisno vlogo s prilogami in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika s pripisom: »NE ODPIRAJ - JAVNI NATEČAJ ZA DIREKTORJA«.Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Predsednica Sveta zavoda
Mirjam Dominko

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00