AKTUALNO

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ELEKTORJE IN KANDIDATA ZA DRŽAVNI SVET


1.10.2012 09:00


OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158


Številka: 041-2/2012 (2-02)
Datum: 13.9.2012

POLITIČNIM STRANKAM, ZASTOPANIM V OBČINSKEM SVETU OBČINE VRHNIKA


ZADEVA: PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ELEKTORJE IN KANDIDATA ZA DRŽAVNI SVET

Spoštovani !

Predsednik državnega zbora Republike Slovenije je za 21.11.2012 razpisal splošne volitve v državni svet – predstavniki lokalnih interesov.

V skladu s 40. in 41. členom Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB 1) izvolijo predstavnike lokalnih skupnosti v volilno telo (elektorje) občinski sveti. Prav tako občinski sveti določijo kandidate za člane državnega sveta. Glede na število prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika, občinski svet izvoli štiri elektorje, ki v 17. volilni enoti volijo člana državnega sveta. Vsaka lokalna skupnost pa lahko predlaga enega kandidata za člana državnega sveta.

Pravico voliti in biti voljen za člana Državnega sveta ima državljan Slovenije, s stalnim prebivališčem v volilni enoti in je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti.

V skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je 26.9.2002 sprejel Občinski svet Občine Vrhnika (v nadaljevanju: pravila), lahko kandidate za elektorja predlaga najmanj šestina občinskih svetnikov ali organ politične stranke, ki je zastopana v občinskem svetu. Predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidata.

Zgoraj opredeljeni predlagatelji lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta ter največ štiri kandidate za elektorje. Predlogu mora biti priloženo tudi soglasje kandidatov.


V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za člana državnega sveta ali »Ne odpiraj – kandidatura za elektorja«. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 03.10.2012 do 11. ure.

Lep pozdrav !

Predsednik komisije
Richard Beuermann l.r.

PRILOGE:
1. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
2. predlog za predstavnika občine Vrhnika – elektorja
3. predlog za kandidata za državni svet

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00