AKTUALNO

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ter najemanja stojnic


1.3.2012 11:00

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07), 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26. 4. 2010) in 13. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis št. 365, z dne 26.10.2009) je Komisija za mandatna vprašanja, imenovanja in administrativne zadeve Občine Vrhnika, dne 27.2.2012, sprejela


POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ter najemanja stojnic

1. točka

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ter najemanja stojnic veljajo v času referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki bo v nedeljo, dne 25. marca 2012.
2. točka

Lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih iz tega akta.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest je po predpisih dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

Obvezne sestavine pisnega soglasja lastnika, ki dovoljuje plakatiranje zunaj plakatnih mest, so:
naziv organizatorja referendumske kampanje,
parcelna številka parcele, kjer bo plakatno mesto,
osebni podatki lastnika,(ime, priimek, naslov)
podpis lastnika,
velikost in oblika plakata.

Kadar organizator referendumske kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja.

Za nameščanje plakatov iz drugega odstavka te točke ni potrebno posebno dovoljenje in zaračunavati občinske takse.
3. točka

V občini Vrhnika se za nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili določijo naslednji panoji za splošno plakatiranje, na katerih bo omogočeno brezplačno plakatiranje:
Na Hribu - pod cerkvijo sv. Pavla (18301)
Na Hribu - avtobusna postaja Raskovec (18501)
Trg Karla Grabeljška - pred Novo Ljubljansko banko d.d. (18601)
Cesta 6. maja - avtobusna postaja pri Glasbeni šoli (18702)
Cesta 6. maja – pri Lekarni (84103)
Lošca - Pred Mladinsko knjigo (18901)
Tržaška cesta – pred telovadnico (19003)
Jelovškova cesta – parkirišče pred Cankarjevim hramom (19301)
Jelovškova cesta – parkirišče pred Mercatorjem d.d. (76402)
Robova cesta - pred Varstveno delovnim centrom (19401)
Stara cesta 18 (19501)
Stara cesta - križišče s Krpanovo ulico (19601)
Avtobusna postaja Vrtnarija (smer Ljubljana) (19801)
Avtobusna postaja Avtomontaža - (smer Ljubljana) (19901)
Avtobusna postaja Avtomontaža - (smer Vrhnika) (21001)
Avtobusna postaja Drenov Grič - (smer Vrhnika) (20801)

Na navedenih panojih se za brezplačno plakatiranje zagotovijo štiri plakatna mesta v površini formata B1, v času od 19.03.2012 do 25.03.2012.
4. točka

Organizatorji referendumske kampanje dostavijo plakate za namestitev na plakatna mesta pooblaščenemu izvajalcu plakatiranja v Občini Vrhnika, podjetju TAM-TAM, d.o.o., v Caffe Viale, Stara cesta 3, Vrhnika, najkasneje do ponedeljka, dne 19.03.2012 do 9. ure. Organizatorji referendumske kampanje naj plakate ustrezno zapakirajo in označijo.

Na vsakem brezplačnem plakatnem mestu je dovoljena namestitev 1 (enega) plakata, ki ne sme biti večji od B1. Manjši plakati morajo biti nalepljeni na beli podlagi.

Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizatorji pa so dolžni plačati stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov po veljavnem ceniku.
5. točka

Pri razdelitvi brezplačnih plakatnih mest se upošteva načelo enakopravnosti pri nameščanju plakatov na plakatna mesta, ne glede na to, kako veliko stranko oziroma listo predstavlja posamezen organizator. Razdelitev brezplačnih plakatnih mest se določi z javnim žrebom, ki ga bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve izvedla v sredo, 14.03.2012 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

Organizatorji referendumske kampanje so dolžni do torka, 13.03.2012 do 10. ure, v tajništvo Občinske uprave občine Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika) vložiti vlogo, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest ter število dodatnih odplačnih plakatnih mest za sodelovanje v referendumski kampanji.

Število brezplačnih plakatnih mest, ki bodo na razpolago posameznemu organizatorju kampanje se bo določilo tako, da se bo skupno število brezplačnih mest razdelilo s številom organizatorjev referendumske kampanje, ki bodo pisno sporočili namero za sodelovanje v referendumski kampanji v roku določenem v prejšnjem odstavku. V primeru, da se ne bodo razdelila vsa brezplačna plakatna mesta, se bodo le ta prenesla k številu odplačnih plakatnih mest.
6. točka

Pri dodeljevanju dodatnih (odplačnih) plakatnih mest mora komisija upoštevati načelo enakopravnosti med organizatorji, ki bodo izkazali interes po dodatnih plakatnih mestih.

V občini Vrhnika se za nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili določijo naslednji dodatni panoji za splošno plakatiranje:
1. Cesta 6. Maja – avtobusna postaja pri Glasbeni šoli (18701)
2. Tržaška cesta – avtobusna postaja pred hotelom Mantova (19202)
3. Tržaška cesta – Pred TVD Partizan (19002)
4. Stara cesta 18 (19502)
5. Ljubljanska cesta – avtobusna postaja Sinja Gorica - Ljubljana (20001)

Na navedenih panojih se za odplačno plakatiranje zagotovijo štiri plakatna mesta v površini formata B1, v času od 19.03.2012 do 25.03.2012 . Na vsakem odplačnem plakatnem mestu je dovoljena namestitev 1 (enega) plakata, ki ne sme biti večji od B1.
Če pri razdeljevanju na navedenih panojih ni doseženo soglasje organizatorjev, se razdelitev izvede z javnim žrebom, ki bo potekal istočasno z javnim žrebom brezplačnih plakatnih mest.
Dodatna plakatna mesta so organizatorjem na razpolago proti plačilu stroškov uporabe plakatnih mest in storitve nameščanja ter odstranjevanja plakatov po veljavnem ceniku.

7. točka

Organizatorju referendumske kampanje, ki ni poravnal obveznosti po zapadlih računih iz preteklih volilnih ali referendumskih kampanj do roka vložitve vloge za dodelitev brezplačnih oziroma odplačnih plakatnih mest se ne uvrsti v postopek dodelitve in se jim ne dodeli plakatnih mest po teh pogojih.

8. točka

S temi pogoji se zagotovi najem stojnic dne 23.03.2012, za ostale termine se morajo organizatorji referendumske kampanje dogovoriti z Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Turistično informacijski center, Tržaška cesta 9, Vrhnika.

Pri dodeljevanju stojnic mora komisija upoštevati načelo enakopravnosti med organizatorji, ki bodo izkazali interes za postavitev stojnic.

V občini Vrhnika se za postavitev stojnic za izvajanje referendumske kampanje določi lokacija na trgu za sodiščem, kjer je možna postavitev največ 12 stojnic. Glede na izkazan interes organizatorjev se določi natančen razpored stojnic na trgu za sodiščem.

Razdelitev stojnic se izvede z javnim žrebom, ki bo potekal istočasno z javnim žrebom brezplačnih plakatnih mest.

Organizatorji volilne kampanje se za najem in plačilo stroškov najema stojnic dogovorijo z Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Turistično informacijski center, Tržaška cesta 9, Vrhnika, po izvedenem žrebu. Vse stroške najema stojnice nosi organizator kampanje (najem, postavitev stojnice, ipd.), ki je dolžan skrbeti tudi za red in čistočo.
9. točka

Organizatorji kampanje morajo poskrbeti, da bodo pooblaščeni izvajalci plakatiranja najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranili vse njihove plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja referendumske kampanje in izreče globo v skladu s 16. členom Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
10. točka

Za nespoštovanje drugih določb teh Pogojev Odloka o plakatiranju volitev in referenduma v Občini Vrhnika in Zakona o volilni in referendumski kampanji se uporabljajo kazenske določbe citiranih predpisov.

11. točka

Pogoji se objavijo na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski Občine Vrhnika.

Številka: 354-71/2011(2-02)
Datum: 27.02.2012
Predsednik komisije
Richard Beuermann,l.r.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00