AKTUALNO

Ustavitev postopkov priprave sprememb in dopolnitev Odlokov o PUP za planski celoti L1 – Drenov Grič in V3 Vrhnika – Sinja Gorica


1.6.2011 09:00


Na podlagi 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) in v povezavi z 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09) sprejme župan Občine Vrhnika naslednjiSKLEP
o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 – Drenov Grič1. člen
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 – Drenov Grič, ki je bil začet s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05), se ustavi.


2. člen
Postopek se ustavi, ker je bilo podano negativno mnenje nosilca urejanja prostora Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami (št. 35001-326/2009-5, z dne 19. 11. 2009).


3. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi v svetovnem spletu.Št.: 3505-5/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 11. 5. 2011

Župan
Občina Vrhnika
Stojan Jakin l.r.


Na podlagi 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) in v povezavi z 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09) sprejme župan Občine Vrhnika naslednjiSKLEP
o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica1. člen
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica, ki je bil začet s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06), se ustavi.


2. člen
Postopek se ustavi, ker smernice Zavoda RS za varstvo narave (št. 3-III-766/4-O-08/LJP z dne 24. 10. 2008) na zemljišču s parc. št. 2662/1 k.o. Vrhnika zahtevajo ohranitev habitatnih tipov, vodne in obvodne vegetacije, jarkov, hidrološkega režima ter grmovne in drevesne vegetacije.


3. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi v svetovnem spletu.Št.: 3505-6/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 11. 5. 2011

Župan
Občina Vrhnika
Stojan Jakin l.r.KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00