AKTUALNO

Predstavitev Poplavne študije za območje občine Vrhnika


14.4.2011 12:00


Občina Vrhnika vabi vso zainteresirano javnost na predstavitev


Poplavne študije za območje občine Vrhnika,


ki bo v četrtek, 21. 4. 2011, ob 12:00 uri v prostorih Občine Vrhnika,
Tržaška cesta 1 (sejna soba v kleti).

Poplavno študijo sta, po javnem naročilu Občine Vrhnika, izdelala Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana in Svetovanje, projektiranje, posredništvo in študije, Matija Bogdan Marinček s.p., Teharska cesta 13, 3000 Celje.

Poplavna študija je bila pripravljena na podlagi smernic Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami kot strokovna podlaga za pripravo novega krovnega prostorskega akta: Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Poplavna študija je izdelana na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07).

Vsebina poplavne študije so karte razredov poplavne nevarnosti, ki so podlaga za določanje pogojev in omejitev v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
28.2.20Podaljšanje roka za predlaganje članov v svet javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika
 
27.2.20Postavitev manjšega šotora pred Zdravstvenim domom Vrhnika
 
25.2.20ZD Vrhnika o koronavirusu: kako prepoznati znake in izvajati preventivo
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00