AKTUALNO

Poziv za predlaganje kandidatov za člane okrajne volilne komisije 2. volilnega okraja III. volilne enote


11.8.2010 15:00

Državna volilna komisija je z dopisom št. 3-3/00-01/10-03 z dne 07.07.2010 pozvala Občino Vrhnika, da najkasneje do petka 10. septembra 2010 posreduje svoje predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij za obdobje 2010 – 2014.
 
13.12.2010 poteče štiriletni mandat okrajnim volilnim komisijam. Po določbah 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1) imenuje te komisije Državna volilna komisija. Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Trije člani in trije namestniki članov okrajne volilne komisije pa se imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, ne morejo kandidirati na volitvah oziroma, če sprejmejo kandidaturo, jim po zakonu preneha funkcija člana volilnega organa. Člani tudi ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki list kandidatov. Funkcija v volilnem organu je nezdružljiva z opravljanjem funkcije poslanca (po Zakonu o poslancih) ter z opravljanjem funkcije ministra v Vladi Republike Slovenije (po Zakonu o Vladi RS) ter z drugimi funkcijami za katere tako določa zakon.

Funkcija v volilnem organu je častna. Od članov volilnih organov se pričakuje, da bodo tekom štiriletnega mandata opravljali svojo funkcijo vestno, odgovorno ter da bodo izvrševali funkcijo v volilnem organu samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

Pristojnosti okrajne volilne komisije določa 39. člen Zakona o volitvah v državni zbor, identične pristojnosti pa ima tudi pri izvedbi državnih referendumov.

Tekom štiriletnega mandata na novo imenovanih komisij se lahko predvideva, da bodo komisije izvajale volitve predsednika republike in članov državnega sveta v letu, volitve v državni zbor, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta ter morebitne referendume.

Sedeže komisij ter teritorialno pristojnost komisij določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB 1).

Glede na navedeno je potrebno predlagati Državni volilni komisiji kandidate za okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, in sicer:

predsednika okrajne volilne komisije
namestnika predsednika okrajne volilne komisije
3 člane okrajne volilne komisije
3 namestnike članov okrajne volilne komisije

V prilogi poziva (spodaj) vam posredujemo tudi obrazec, in vas prosimo, da pri izpolnjevanju le-teh vpišete vse zahtevane podatke. Predlog za imenovanje kandidata mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi datum in podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja ter podpis odgovorne osebe politične stranke in žig.

Predlog za imenovanje kandidatov posredujte najkasneje do 16.8.2010 do 09.00 ure na naslov: Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – kandidati za okrajno volilno komisijo«S spoštovanjem,

Predsednik komisije
Pavel Caserman, l.r.


OBRAZCI
Predlog za člana in namestnika člana Okrajne volilne komisije (klikni)

Predlog za predsednika ali namestnika predsednika Okrajne volilne komisije (klikni)

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00