AKTUALNO

Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660


12.11.2019 11:00Številka:  3505-9/2019 (5-08)

Datum:    8. 11. 2019

 

 

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) župan Občine Vrhnika s tem 

 

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

v enoti urejanja prostora VR_1660

 

 

I.

Občina Vrhnika naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojih na zemljišču s parc. št. 1709/2, k. o. Vrhnika. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje API Arhitekti, d.o.o., avgusta 2019.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 18. 11. 2019 do 2. 12. 2019, v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika.

 

Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi na spletni strani občine Vrhnika, www.vrhnika.si pod zavihkom Prostorski akti v pripravi.

 

III.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parc. št. 1709/2, k. o. Vrhnika.

 

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 2. 12. 2019 pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si, pri čemer se pod »zadeva« navede: Pripomba – lokacijska preveritev.

 

Občina Vrhnika bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski in na spletni strani Občine Vrhnika, ter ga skupaj z mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Vrhnika.

 

Pri podajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, se bodo podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjene lokacijske preveritve in ne bodo javno objavljeni ter bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnimi zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Občine Vrhnika.

 

V.

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vrhnika in oglasni deski Občine Vrhnika.

 

 

 

ŽUPAN

OBČINE VRHNIKA

 

Daniel Cukjati, l.r.Povezava do prilog
KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00