AKTUALNO

Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


5.9.2019 14:00Občina Vrhnika od leta 2015 vodi postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljevanju: SD OPN), s katerimi se spreminja namenska raba nekaterih zemljišč, prostorski izvedbeni pogoji ter način urejanja prostora za nekatere enote urejanja prostora. Postopek priprave je trenutno v zadnji fazi priprave, to je pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki se je začelo dne 8. 1. 2019 z objavo predloga SD OPN na strežniku Ministrstva za okolje in prostor.

V nadaljevanju si lahko preberete celotno obvestilo.Številka: 3500-1/2015 (5-08)

Dne:       5. 9. 2019

 

 

INFORMACIJA O POSTOPKU PRIPRAVE

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

OBČINE VRHNIKA

 

 

Občina Vrhnika od leta 2015 vodi postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljevanju: SD OPN), s katerimi se spreminja namenska raba nekaterih zemljišč, prostorski izvedbeni pogoji ter način urejanja prostora za nekatere enote urejanja prostora.

 

Postopek priprave je trenutno v zadnji fazi priprave, to je pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki se je začelo dne 8. 1. 2019 z objavo predloga SD OPN na strežniku Ministrstva za okolje in prostor.

 

Zakonski rok za podajo drugih mnenj je 30 dni, vendar nekateri nosilci za pregled dokumenta in podajo mnenja zaradi obsežnosti dokumenta potrebujejo več časa. Razlog za večmesečno čakanje na mnenja so tudi »čakalne vrste« pri nosilcih urejanja prostora, saj tovrstne postopke izvajajo skorajda vse občine.

 

Pridobili smo že druga mnenja naslednjih nosilcev:

1.    Ministrstvo za obrambo

2.    Ministrstvo za kulturo

3.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

4.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

5.    Ministrstvo za zdravje

6.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

7.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski promet

8.    Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

9.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – področje energetike

10.  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – področje rudarstva

11.  Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice

12.  Direkcija RS za infrastrukturo - področje cestne infrastrukture

13.  Uprava RS za zaščito in reševanje

14.  Zavod za gozdove Slovenije

15.  Zavod RS za varstvo narave

16.  JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

17.  Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo

18.  Občina Vrhnika, Civilna zaščita

19.  Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

20.  ELES d.o.o.

21.  Plinovodi d.d.

22.  Elektro Ljubljana d.d.

23.  Družba za avtoceste v RS d.d.

 

Čakamo še mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1.      Direkcija RS za vode

 

 

Po pridobitvi vseh pozitivnih drugih mnenj bo pripravljen usklajeni predlog SD OPN in podan v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vrhnika. Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si.

 

Javnost bo o sprejemu in objavi odloka obveščena preko Našega časopisa in spletne strani Občine Vrhnika.

 

 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor


KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
18.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 877/23 k.o. Verd (2003)
 
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
5.1.21MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI
 
5.1.21PRIJAVA ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19
 
december
28.12.20Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00