AKTUALNO

Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


4.4.2019 11:00Številka: 3500-1/2015 (5-08)

Dne:       4. 4. 2019

 

Občina Vrhnika od leta 2015 vodi postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljevanju: SD OPN), s katerimi se spreminja namenska raba nekaterih zemljišč, prostorski izvedbeni pogoji ter način urejanja prostora za nekatere enote urejanja prostora.

 

Postopek priprave je trenutno v zadnji fazi priprave, to je pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki se je začelo dne 8. 1. 2019 z objavo predloga SD OPN na strežniku Ministrstva za okolje in prostor.

 

Zakonski rok za podajo drugih mnenj je 30 dni, vendar nekateri nosilci za pregled dokumenta in podajo mnenja zaradi obsežnosti dokumenta potrebujejo več časa. Razlog za večmesečno čakanje na mnenja so tudi »čakalne vrste« pri nosilcih urejanja prostora, saj tovrstne postopke izvajajo skorajda vse občine.

 

Pridobili smo že druga mnenja naslednjih nosilcev:

1.    Ministrstvo za obrambo

2.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski promet

3.    Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

4.    Ministrstvo za kulturo

5.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

6.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – področje energetike

7.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – področje rudarstva

8.    Ministrstvo za zdravje

9.    Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice

10.  Direkcija RS za infrastrukturo - področje cestne infrastrukture

11.  Uprava RS za zaščito in reševanje

12.  Zavod za gozdove Slovenije

13.  Zavod RS za varstvo narave

14.  JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

15.  Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo

16.  Občina Vrhnika, Civilna zaščita

17.  ELES d.o.o.

18.  Plinovodi d.d.

19.  Elektro Ljubljana d.d.

 

Čakamo še mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1.      Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

2.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

3.      Družba za avtoceste v RS d.d.

4.      Direkcija RS za vode

5.      Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

 

Po pridobitvi vseh pozitivnih drugih mnenj bo pripravljen usklajeni predlog SD OPN in podan v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vrhnika. Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si.

 

Javnost bo o sprejemu in objavi odloka obveščena preko Našega časopisa in spletne strani Občine Vrhnika.

 

 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
18.11.19Popolna zapora ceste Cesarski vrh - Zaplana
 
12.11.19Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
8.11.19Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00