AKTUALNO

Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti


10.9.2018 14:00V skladu z 31.členom ZG (Ur.l.RS, št. 61/2017) mora investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
Občina Vrhnika je pristojna za izdajo mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priklopa na javno cesto.
Mnenje glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacija,...) na območju Občine Vrhnika, izda  nosilec poobastila za izvajanje občinske gospodarske javne službe, Komunalno podjetje Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priključka na javno cesto investitor vloži na obrazcu "Priloga 9 : Zahteva za izdajo mnenja", ter priloži Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD (če gre za zahteven ali manj zahteven objekt) ali Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ali Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena za spremembo namembnosti oz. druge Priloge, ki so potrebne za pripravo mnenja. Vsebina Dokumentacije je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 36/2018). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
Obrazec 9

Občina Vrhnika bo izdala mnenje  glede skladnosti gradnje prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priklopa na javno cesto v zakonsko predpisanem roku, to je 15 dni od prejema popolne zahteve. V primeru vložene nepopolne zahteve za izdajo mnenja, se investitorja pozove v roku desetih dni od prejema zahteve. 
Vloga za izdajo mnenja se šteje za popolno takrat, ko je zahtevek vložen na obrazcu - Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja in zahtevku priložena dokumentacija, ki je pripravljena v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
12.12.18Popolna zapora Voljčeve ceste od 13.12. do 24.12.2018
 
10.12.18Popolna zapora ceste pod Hruševco od 11.12. do 18.12.2019
 
5.12.18Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
28.11.18Polovična zapora cestišča Pod Hruševco
 
13.11.18IZJAVA ZA JAVNOST
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
september
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00