AKTUALNO

Svet Vrtca Vrhnika razpisuje delovno mesto ravnatelja / ravnateljice


2.3.2018 06:00SVET VRTCA VRHNIKA
TRŽAŠKA CESTA 2A

1360  VRHNIKA

razpisuje delovno mesto


RAVNATELJA / RAVNATELJICE


Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (UR.L. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,-popr.,65/09-popr., 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12- ZPCD-2D, 2/15 Odl. US:U-I-269/12-24 in 47/15).

Predviden začetek dela je 1.7.2018. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.

Pisno prijavo in potrdila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
•    potrdilo o izobrazbi,
•    potrdilo o nazivu,
•    potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
•    potrdilo o morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu,
•    potrdilo iz kazenske evidence,
•    potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
•    potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
•    program vodenja zavoda
pošljite do vključno 16.3.2018, v zaprti ovojnici, na naslov Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, s pripisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO«.
Ob oddaji prijave, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka bo prejela pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00