AKTUALNO

Predlaganje kandidatov za predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda ´Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika´


2.6.2009 14:00


Občina Vrhnika
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativna zadeve

Številka: 032-4/2009 (2-01)
Datum: 20. 05. 2009

DRUŠTVOM IN ZVEZAM, KI IMAJO SEDEŽ V OBČINI VRHNIKA
IN DELUJEJO NA PODROČJU ENE IZMED DEJAVNOSTI ZAVODA


ZADEVA: PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET ZAVODA »ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA«


Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 25. seji, dne 14. 7. 2005, v svet zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika imenoval štiri predstavnike ustanovitelja in dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Svet zavoda se je konstituiral na prvi seji sveta zavoda, ki je bila dne 14. 9. 2005. Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Glede na navedeno članom sveta zavoda 15. 9. 2009 poteče mandat, zato je potrebno imenovati nove člane sveta zavoda.

V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« je določeno, da zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov in ga sestavljajo: štirje predstavniki ustanovitelja, en član predstavnik delavcev zavoda in dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Vrhnika. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog društev in zvez s področja dejavnosti zavoda, ki imajo sedež v Občini Vrhnika, Občinski svet občine Vrhnika.

Nadalje 13. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« določa, da mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Glede na navedeno in skladno s pristojnostjo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, da vodi postopke imenovanja, vam v prilogi pošiljamo obrazec za predlaganje kandidata za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«. Prosimo, da pri izpolnjevanju predloga vpišete vse zahtevane podatke. Predlog za imenovanje kandidata mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi datum in podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja.

Predlog za imenovanje kandidata nam najkasneje do 24. 06. 2009 do 12.00 ure posredujte na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, v zaprti kuverti s pripisom: "Ne odpiraj –predstavnik uporabnikov v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«.

S spoštovanjem!
Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.

Obrazec za predlog najdete tukaj.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
2.9.20Javna razgrnitev in javna objava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zadrževalnik na Beli
 
2.9.20Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste pod Hruševco
 
avgust
19.8.20Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
 
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00