AKTUALNO

SKLEP o začetku priprave OPPN za območje Kovinarske na Vrhniki


23.6.2017 10:00Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), v povezavi s 35. členom Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), je župan Občine Vrhnika sprejel

 

 

 

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kovinarske na Vrhniki

 

 

 1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 

1)    Pobuda za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje Kovinarske na Vrhniki je bila podana, ker želi investitor graditi nove poslovne, proizvodne oz. skladiščne objekte, urediti zunanje površine ter zgraditi vso potrebno prometno, komunalno, energetsko  in drugo infrastrukturo.

2)    Območje spada po Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr. ) v območje gospodarskih con – IG, v enoto urejanja prostora VR_1447, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

3)    Na območju že velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur.l. RS, št. 14/08). Navedeni odlok določa merila in pogoje za gradnjo in druge posege za ožje območje (ki obsega območje trgovine Lidl) ter širše območje (ki obsega območje podjetij Kovinarske Vrhnika d.o.o., Sumina d.o.o., Blem d.o.o in UCS d.o.o.). S sprejemom novega OPPN se delno razveljavijo določbe odloka za trgovino Lidl, ki se nanašajo na širše območje.

4)    Pobudo za pripravo in sprejem OPPN je podal investitor Kovinarska Vrhnika d.o.o., Sinja Gorica 106, Vrhnika.

 

 1. člen

(območje OPPN)

 

1)    Območje leži na severovzhodnem delu Vrhnike in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parc. št. 3075/4, 3075/22, 3075/31, 3075/19, 3075/21, 3075/25, 3075/29, 3075/30, 3075/32, 3075/33, 3075/34, 3075/27, 3075/11, 3075/12, 3075/35, 3075/28, k.o. Blatna Brezovica.

2)    Območje se lahko v postopku priprave spremeni.

 

 1. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

1)    Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi :

      prikaza stanja prostora,

      Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr. ),

      investicijskih namer investitorja prostorskega akta,

      smernic nosilcev urejanja,

      drugih strokovnih podlag, v kolikor se izkaže potreba.

2)    Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega  in ekonomskega vidika.

 

 1. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

 

1)    Postopek priprave OPPN se vodi v naslednjih fazah:

 

FAZA

OKVIRNI ROKI

Sklep o začetku postopka

Junij 2017

Osnutek prostorskega akta

Julij 2017

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

Avgust  – september 2017

Obvestilo o CPVO

Izdelava strokovnih podlag

September - Oktober 2017

Dopolnitev osnutka prostorskega akta

November 2017

Javno naznanilo

December 2017

Javna razgrnitev in javna obravnava

Januar 2018

Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti

Februar 2018

Priprava predloga prostorskega akta

Februar 2018

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

Marec – april  2018

Predložitev usklajenega predloga prostorskega akta odboru in občinskemu svetu v sprejem

Maj 2018

Sprejem prostorskega akta ter objava Našem časopisu

Maj 2018

 

 1. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
 5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
 6. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
 7. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
 8. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin), Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
 9. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika;
 10. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 11. Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.

 

 1. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in prostorskega akta ter stroške objav zagotavlja investitor Kovinarska Vrhnika d.o.o..

 

 1. člen

(objava)

 

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Vrhnika in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu.

 

 

Št: 3505 – 5/2017

 

Vrhnika, dne 23. 6. 2017

 

 

 

                                                                                                                         Župan

                                                                                                                 Občine Vrhnika

                                                                                                                    Stojan Jakin


KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
22.9.17Predlaganje kandidatov za elektorje in kandidata za Državni svet
 
22.9.17Zavod Nefiks vabi k sodelovanju v projektu Kolegice na Vrhniki
 
18.9.17Iztirjenje vagona tovornega vlaka
 
16.9.17Informacija o uveljavitvi in izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji
 
13.9.17V naseljih Velika in Mala Ligojna je potrebno prekuhavanje pitne vode
 
12.9.17Anketa zadovoljstva kupcev na vrhniški tržnici
 
4.9.17Zapora ceste Verd-Pokojišče od 04.09.2017 do predvidoma 22.12.2017
 
avgust
22.8.17Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika republike Slovenije
 
14.8.17Razpis: Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017 – 2020)
 
11.8.17Kako pripravimo hladilnike na reciklažo in kako jih recikliramo?
 
3.8.17Bodite pozorni na nedovoljene odvzeme iz javnega vodovodnega omrežja
 
julij
28.7.17Kemisu vročena delna odločba o sanaciji okoljske škode zaradi požara
 
24.7.17Kemis je objavil podatke o odpadkih, ki so zgoreli v požaru, 15. 5. 2017
 
junij
26.6.17Ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več
 
26.6.17Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Hrib – Gradišče)
 
26.6.17Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo vaškega jedra naselja Verd
 
19.6.17Obvestila za občane v zvezi s požarom v KEMISU - tel. št., e-naslov za vprašanja, opažanja in pobude občanov
 
april
10.4.17Novi zakon o prijavi prebivališča bo poenostavil sistem prijavljanja gostov
 
marec
29.3.17Opremljanje občine Vrhnika z Avtomatskimi eksternimi defibrilatorji (AED)
 
februar
27.2.17Sklep o začetku priprave OPPN za zadrževalnik na Beli
 
27.2.17Objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika
 
januar
20.1.17 Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev
 
december
17.12.16Lokalni energetski koncept občine Vrhnika
 
november
8.11.16Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00